A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Stemmesteder på valgdagen 11. september 2017

Følgende steder er stemmested på valgdagen mandag 11. september 2017

valglogo_gull_bakmaal_100x75

Forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.  Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen.
 

Forhåndsstemming skjer ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.

Åpningstider

Torsdag 10. august kl. 09.00 – 13.00

Mandag – fredag: 11. august – 8. september kl. 09.00 – 15.00

Torsdag 31. august og torsdag 7. september kl. 15.30 – 19.00

Lørdag 2. september kl. 10.00 – 14.00

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

Kastvollen - mandag 04.09: kl. 12.00 - 14.00

Sund Folkehøgskole - mandag 04.09: kl. 16.00 - 18.00

Inderøyheimen - tirsdag 05.09: kl. 10.30 - 12.30

Mosvik sykeheim - Onsdag 06.09: kl. 10.30 - 12.30

Næss omsorgsboliger - Onsdag 06.09: kl. 15.30 - 16.30

 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og valgkort

 

Forhåndsstemme hjemme:

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2017.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

Papireksemplar av manntallet til politiske partier

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

 

Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere (typisk førstegangsvelgere) dersom de selv bærer de ekstra kostnadene knyttet til dette. Ønsker partiene andre oversikter enn rapportene i valgsystemet gir, må de ta kontakt med det lokale folkeregister.

 

Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål.

 

Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål. Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet skal ikke selges eller lånes ut. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.

 

Opplysningene skal kun gis ut i papirform. Utlevert materiale skal leveres tilbake etter valget. Dette kan leveres til servicetorget.

 

Ansvarlig for utlevering av opplysninger er valgansvarlig for kommunen, Renate Trøan Bjørshol. Bestilling kan gjøres på e-post til Renate.Troan.Bjorshol@inderoy.kommune.no

Valglogo

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017

Manntallslisten for Stortingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.  Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.  Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jf. valglovens §2-7.

Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy – E-post: postmottak@inderoy.kommune.no

Utlegging av Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall er også lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Samemanntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Sametingets adresse er: Sametinget , Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjokk eller e-post: samediggi@samediggi.no

Valglogo

Tidligstemming og forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Tidligstemming

Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 3. juli, hverdager mellom

kl. 09.00 og kl. 15.00.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.  Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen.
 

Forhåndsstemming skjer ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.

Åpningstider:

Mandag – fredag: 10. august – 8. september        kl. 09.00 – 15.00

Torsdag 31. august og torsdag 7. september        kl. 15.30 – 19.00

Lørdag 2. september                                                   kl. 10.00 – 14.00

 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og valgkort

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

Inderøyheimen

Mosvik Sykeheim

Kastvollen Rehabiliteringssenter 

Næss omsorgsboliger

Sund Folkehøgskole

 

Tidspunktene vil bli kunngjort senere.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2017.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.