A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kartskisse Gruva

5053 - Plan-ID 2021002 - Detaljregulering for Sakshaugvegen 10, Gruva - Kunngjøring vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 03.10.2022 sak PS 40/22 Detaljregulering for Sakshaugvegen 10, Gruva (Plan-ID: 2021002)

 
Vedtak i kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, vedtas forslag detaljregulering for Gruva, med Plan-ID 2021-002, slik den er vedlagt saken.
2. Deler av gjeldende eldre reguleringsplan «Kvistadbakkan» (Plan-ID: 1984001), inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves ved godkjenning av «Detaljregulering for Gruva» (Plan-ID: 2021002).
3. Fortauet må trekkes langt nok nord for å sikre at den kommunale vegen ikke blir smalere enn i dag, og uansett forblir minimum 5 meter bred fra fortauskant til asfaltkant i hele planområdets bredde.
4. Adkomst til adr Kvistadbakkan 1, 4 og 6 skal markeres med adkomstpil i kartet, slik at dagens praksis med adkomst til nevnte adresser kan fortsette. 
5. Sakshaugvegen gjøres til forkjørsvei opp til museet.
 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligbygging gjennom fortetting.
 
Vedtakene kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage
fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.
 
Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes
skriftlig til Inderøy kommune.
 
 

Skjema