A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
E6 Åsen Nord - Mære

E6 Åsen nord - Mære

Statens vegvesen varsler med hjemmel i paln- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet vil berøre kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

Gangstadhaugen II

REGULERINGSENDRING FOR GANGSTADHAUGEN II

Planforslagene legges ut i medhold til Plan og bygningslovens § 12-10, behandling av

reguleringsplanforslag

Gjenbrukstorg

REGULERINGSPLAN FOR GJENBRUKSTORG INDERØY

I henhold til Plan og bygningslovens § 12- 10, legges utkast til reguleringsplan for Gjenbrukstorget Inderøy ut til offentlig høring.

Nessjordet

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Sentrumstomta - Nessjordet Inderøy kommune

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Sentrumstomta på Nessjordet i Inderøy kommune

Skjemstadaunet hyttefelt

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Skjemstadaunet hyttefelt (PlanID 2011-006). Forslagstiller er grunneier Lorns Olav Skjemstad. Norconsult AS utarbeider planen på vegne av grunneier.

 

Vikan Hyttefelt

Reguleringsplan for Vikan II

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av

reguleringsarbeider på eiendommen Vikan, gnr 187/bnr 1 i Inderøy

kommune.

Nytt bilde

Planforslag til høring - Reguleringsplan for fv. 761 Sakshaug skole (Straumen) - Li prestegård i Inderøy kommune

Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven §3-7 og §12-10, kunngjøre vi offentlig ettersyn og

høring av planforslag for fv. 761 Sakshaug skole – Li prestegård.

Hytte

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR FORSELL

Kommunestyret i Inderøy har i møtet 28.09.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for Forsell hytteområde. Reguleringsplanen inneholder 15 nye hyttetomter. I tillegg reguleres det inn et område for småbåthavn og utleiehytter.