A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
penger

Årsregnskapet for 2013 i balanse

Inderøy kommunes regnskap for 2013 ble avlagt 14.02 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driften på 2,138 mill.

Netto driftsresultat – dvs. differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter(inkludert renter og avdrag) – er på 22 mill. kroner. Dette er noe bedre enn budsjettert.   Egenfinansiering av investeringer og netto avsetninger til fond er gjennomført som budsjettert. Kommunens finansielle stilling er god i det korte tidsperspektiv.

Når det gjelder driftsområdene vil det naturlig være ulikheter i regnskapsresultatene.  Vi registrerer større budsjettoverskridelser på oppvekstområdet enn prognostisert høsten 2013.  Dette medfører behov for større innstramninger enn forutsatt i budsjettet for 2014.

Vi er inne i en periode med historisk høye investeringer i Inderøy kommune.  I 2013 har kommunen investert for kr 60,8 mill. i flere ulike prosjekter.  Tilretteleggingen av nye boligfelt, jfr. Åsen boligfelt på Røra, er eksempel på større enkeltinvesteringer. Det samme er utbyggingen av infrastruktur i Straumen sentrum. Utbyggingen av Mosvik skole belaster investeringsregnskapet med betydelige beløp i 2013. Skolen vil stå ferdig til skolestart 2014.

Rådmannen legger opp til at kommunestyret skal behandle årsregnskapet i møtet i 19. mai. Årsrapporter med formell beretning vil være ferdigstilt pr 01.04.

 

Skjema