Spade i jorda

Anleggstart på Nessjordet

Det er inngått kontrakt med firma Farbu Gausen AS og arbeid er satt i gang.
Det vil foregå anleggsarbeid i vinter og utover høsten neste år.  
Det arbeides for å få privatrettslige avtaler i stand.

Klikk for kart

Grov framdriftsplan:

Før jul: omlegging av rørledninger for vatn og kloakk  Arbeid med den nye gangvegen langs Nessåkeren.

Mellom jul og påske: Resten av røranlegg for næringstomta samt ny gangveg mot Venna. Det vil bli bygd en  omkjøringsveg som skal ta unna trafikken når det bygge ny fotgjengerundergang mellom bankplassen næringstomta.

Etter påske: Ny rundkjøring for avkjørsel til Øvergata og til Nessåkeren / Nessveet. Det vil videre bli bygd ny fotgjengerundergang.  

Dersom alt går greit kan alle anlegg være ferdige høsten 2012. 

Vegstenging pga omlegging av vassledning:
Det må legges nye vassrør gjennom fylkesvegen for å kunne gjennomføre anlegget. Derfor må fylkesvegen legges om midlertidig. Vegen vil ikke bli stengt, men legges midlertidig i en ny trase.
 
Det kan bli behov for å stenge vannledninger i anleggsperioden. Dettte vil bli annonsert eller orientering til berørte når det skjer.

………………………………………………

 

Karstein Kjølstad
Rådgiver Inderøy kommune
Tlf 7412 4205 mobil 90206767

 

Skjema