A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arealplaner - generelle opplysninger

Alle som har planer om ulike tiltak må forholde seg til gjeldende kommunale planer. Arealplanene styrer hva som tillates i forbindelse med bygg, anlegg og bruk av arealer i en kommune, og har virkning overfor den enkelte grunneier.

Kommuneplanens arealdel - Kart

Bygge- og anleggstiltak skal ikke stride mot arealbruk eller bestemmelser fastlagt vedtatt arealplan. I praksis omfatter dette de aller fleste bygge- og anleggstiltak.

Planene blir vedtatt av kommunestyret/planutvalget og angir rammene for hva som tillates og hva arealene skal brukes til.

Private søknader som ligger innenfor reglene i arealplanen og øvrig lovverk behandles og godkjennes av administrasjonen. Søknader som ligger utenfor disse vedtatte rammene kan, om søker ønsker det, legges fram for politisk behandling hvor en vurderer om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra gjeldende plan.

 

Skjema