A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hjertehender_400x266

Avdeling Bistand og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, støttekontakt, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre. Tjenestene vedtas på tildelingskontoret.

Bla i venstre meny på nettsidene for å lese mer om våre tjenestetilbud.

Høring - Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særsklit tilrettelagt for heldøgns tjenester i Inderøy kommune

Bakgrunn:

På bakgrunn av brev til kommunen fra Helse og omsorgsdepartementet datert 24.6.2016, fremgår det at stortinget har vedtatt lovendringer i pasient- og rettighetsloven og helse- og omsorgsloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Den enkelte kommune skal utarbeide kommunal forskrift knyttet til kriterier og venteliste som skal være vedtatt og tre i kraft fra 1.7.2017.

Medvirkning:

Forskriften sendes med dette ut på bred høring dvs til alle innbyggerne i kommunen gjennom kommunens nettside og lokalavis. Alle innbyggerne kan gi innspill på egne vegne og/eller for gruppe og/eller organisasjon.

 

Har du merknad til forslaget til kommunal forskrift, send inn din uttalelse innen 19.mai 2017.

Høringssvar sendes fortrinnsvis til postmottak@inderoy.kommune.no

Alternativt kan du sende merknader til:
Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy 

 

Vedlegg:              Høringsnotat
                             Forslag til forskrift
                             Saksfremlegg
                             Lovendring

2017-04-05
demens hjemmeside ny

Kurstilbud for yngre personer med demensdiagnose

Møteplass for mestring

2016-07-20
Ti på topp tilrettelagt

Ti på Topp tilrettelagt

Turer som passer for eldre, barnefamilier og er tilrettelagt for funksjonshemmede.

2016-06-13
Skjermbilde Menn i helse

"Menn i helse"

2016-04-01