Detaljreguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Stokkan Steinbrudd: 

Hovedutvalg Natur har vedtatt å legge reguleringsforslag for Stokkan steinbrudd ut til offentlig ettersyn.
 
Planområdet ligger vest for Stokkan Grendehus i tilknytning til eksisterende steinbrudd. Området er avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger på eiendommen gnr. 55 bnr. 2 og utgjør ca. 38 daa.
 
Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:  
 
Plankart    Planbeskrivelse    Vedtak    Driftsplan    Oversikskart(link)
 
Innspill til planforslaget kan rettes til Inderøy kommune innen 20. april 2012.

 

Gi tilbakemelding

Skjema