A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
ORDSKY 19

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen

Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfeltet. Skoleåret 2019-20 vil fagmiljø på kultur og skoler i AKSET arbeide sammen om læreplanforståelse, verdigrunnlag og tverrfaglig arbeid  i samarbeid med Nord universitet.

Mandag 16. september hadde vi første samling med skolene i AKSET (barne- og ungdomstrinn, kulturskole og videregående) og Nord universitet. Mål for dagen var bl.a. å styrke bevisstheten rundt skolens praksis i felles utøvelse av kreativ og sosial læring, og å øke bevisstheten om sammenheng mellom overordet del og fagdelen når det gjelder verdier som skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi ser også dette arbeidet som et ledd i å utvikle læringssyn og pedagogisk tankegods sammen i AKSET, fundert på kultur, helse og læring (Strategisk plan 2018-23). Ordskya viser hva lærerne på AKSET skrev om inkluderende læringsmiljø 16.09.2019.

AKSET starta skoleåret 2019-20 med felles innramming av arbeid med ny læreplan, på planleggingsdag sammen med grunnskolene i Inderøy, Steinkjer og Verran (Inderøys nettverkspartnere i DeKom): Å planlegge for framtiden - fagfornyelsen med vekt på formålsparagrafen og overordna del med Eli Gundersen. Videre skal vi i AKSET ha to felles samlinger med Nord i høst: 16.09 og 04.11. Inderøy kommune v/skolene i AKSET, har inngått en toårig samarbeidsavtale med Nord universitet gjennom ordninga desentralisert kompetanseutvikling (DeKom). DeKom skal være gjensidig lærings- og utviklingsarbeid for skoler/skoleeiere og universitetssektoren. AKSET og Nord universitet ønsker å utforske bl.a. estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen.

Skjema