A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunestyret vedtok å gå videre med Oppvekstsetner Vest

Forprosjektet er vedtatt.

fugleperspektiv fra sørvest

I kommunestyremøtet den 24. august 2020, vedtok kommunestyret å gå videre med forprosjektet og legge prosjektet ut på anbud for bygging. Det ble og vedtatt å bevilge ekstra midler til bygging av en bergvarmepumpe og et solcelleanlegg ved oppvekstsenteret.

Rådmannen vil gjøre avrop på opsjonen med Norconsult om utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og gjennomføring av anbudskonkurranse. Etter planen skal oppvekstsenteret stå ferdig sommeren 2022, klart til innflytting for skole- og barnehageåret 2022/2023.

Vedtak:

  • Kommunestyret vedtar å gå videre med Oppvekstsenter Vest i tråd med Forprosjekt datert 30.06.20, med en forventet prosjektkostnad på kr 155.626.771 kroner. Dette er i tråd med den beregnede kostnadsrammen som lå til grunn i Oppvekstutredningen korrigert for pris- og lønnsvekst per mai 2020. Det forutsettes at rammen indeksreguleres fram til ferdigstilling av oppvekstsenteret.
  • Hver skole og barnehage får anledning til å teste ut møblering allerede nå, og det gis anledning til innkjøp av noen nye møbler som skal anvendes i det nye oppvekstsenteret finansiert av den totale investeringsrammen som er satt av til prosjektet. Det henstilles fremdeles til gjenbruk av øvrig utstyr for å begrense kostnader og klimaavtrykk.
  • Det bevilges 4.767.000 kroner til prosjektrammen for å bygge en bergvarmepumpe ved oppvekstsenteret i tillegg til el-kjele.
  • Det bevilges i tillegg 1.929.500 kroner til prosjektrammen for å bygge et solcelleanlegg ved oppvekstsenteret.
  • Vann og avløp dimensjoneres for å ta høyde for videre boligutbygging i området, og kostnadsfordelingen følger samme modell som anleggsbidragsmodellen som er tilbudt en rekke private utbyggere de siste årene.
Tips en venn  Skriv ut