error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forprosjekt

Forprosjekt - kommunestyrets vedtak

Kommunestyret har 11.desember 2013 vedtatt forprosjektet og utbygging av Inderøy oppvekst- og kultursenter:

Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre detaljprosjektering og utbygging.
Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer, godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner. Det forutsettes 35 millioner kroner fra Fylkeskommunen som et investeringstilskudd.
Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.
Kommunestyret slutter seg til Fylkestingets vedtak om at realisering av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) skal skje med felles organisasjon og ledelse på tvers av forvaltningsnivå, med det fundament som bygges i innholdsprosjektet.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen fram til ferdig bygg mht. justeringer av arealene til bl.a. klasserom, teamrom og arbeidsplasser innenfor de ytre rammene gitt i tegninger av 11.11.2013.
Brukergruppene gis medvirkning i prosessen i forlengelsen av innholdsprosjektet (Mulighetsstudie oktober 2013) mht. utforming av pedagogisk ledelse og organisering av IOKS.
Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.
Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.
Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og avtaler med samarbeidsparter.

 

Plantegninger forprosjekt

Uteområde (PDF)
Tegninger ungdomsskole, kulturhus og videregående skole (PDF)
Tegninger Sakshaug skole (PDF)
Perspektivskisser (3 bilder, se under)

 

IOKS - Perspektiv kulturhuset innvendig_470x302.jpg
Skisse: IOKS - Perspektiv kulturhuset innvendig

IOKS - Perspektiv kulturhuset utvendig_470x301.jpg
Skisse: IOKS - Perspektiv kulturhuset utvendig

IOKS - Perspektiv Sakshaug skole_470x327.jpg
Skisse: IOKS - Perspektiv Sakshaug skole

Skjema