A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Andregangs høring av planforslag

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034

Inderøy formannskap behandlet planforslaget i møte 21.10.2022 i sak 56/22, og vedtok med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 å legge planen (m/diverse tillegg/ endringer) ut på nytt offentlig ettersyn.

Det ønskes kun tilbakemelding på det som ligger i planforslaget og ikke innspill til ny arealbruk.

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 16.12.2022.

Om planforslaget

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 (plan-id 2020001) består av:

- plankart for hele kommunen, samt egne kartutsnitt for Mosvik, Framverran, Trongsundet sørUtøy, Kjerknesvågen, Sandvollan og Straumen.

- planbestemmelser

- planbeskrivelse

- konsekvensutredning (her ligger nærmere omtale og bilde av de enkelte områdene)

- arealregnskap

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som viser hvor det kan bygges bygge boliger, næringsbygg, skoler mm. Det er lagt vekt på folkehelse, mangfold, miljø og klimatilpasning, med beskyttelse av natur, jord- og skogressurser, drikkevann, friluftsliv og kulturmiljø. 

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune.no eller per telefon 741 24 200. 

Skjema