A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Illustrasjon for gravemelding

Gravemelding

Skjema som skal brukes ved graving i Inderøy kommune.

Samme om du skal grave på privat eller offentlig grunn, må du unngå å ødelegge installasjoner som ledninger til el og lys fiber vannledninger veger og lignende. Ledningseiere kontaktes i tillegg via Geomatikk:  https://geomatikk.no/tjenester/gravemelding-og-kabelpavisning/

Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravinga. Vi anbefaler at alle lednings- og kabeleiere kontaktes ved all graving for å unngå å gjøre skade på infrastruktur og bli erstatningsansvarlig. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på om det er kulturminner i graveområdet.

Det er krav om kommunalt godkjent gravemelding før graving igangsettes ved graving som berører kommunal eiendom eller infrastruktur. Dette inkluderer graving som kan berøre kommunale hovedledninger for vann og avløp, men også private vann- og avløpsledninger knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett. Det kreves også godkjenning for graving som faller under plan- og bygningslovens § 20-1.

Berøres veg og fortau av gravingen må egne varslingsplaner for veg lages og godkjennes.

Med skjema skal kart legges ved som viser gravestedet. Kommunens kartløsning kan brukes for å skrive ut eller lage PDF av området med eventuelle påtegninger og målinger.

Skjema med vedlegg kan leveres inn til servicetorget, sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no, eller per post til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY. Det skal i tillegg sendes til Geomatikk på gravemelding.no eller per e-post til gravemelding.trondheim@geomatikk.no.

Skjema