error_outline
08. juli kl. 15:16

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Framtidas helse og omsorgstjenester

Prosjektet "Utredning av framtidas helse og omsorgstjenester" har avsluttet analysefasen, og publiserer i denne forbindelse følgende dokumenter til offentlig høring.

 

Det bes om tilbakemeldinger på dokumentene innen 3. november 2017. 

 

Tilbakemeldinger sendes pr e-post til prosjektleder Anne Solberg: anne.solberg@inderoy.kommune.no

Evt kan tilbakemeldinger gis pr tlf. 901 08 149

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dokumentene og tilbakemeldinger fra høringsrunden, utforme en politisk sak med forslag til tiltak på bakgrunn av innholdet i dokumentene.

 

Det forventes at rådmannens  forslag til vedtak vil omfatte:

-Bygging av Helsehus i to byggefaser med 24 institusjonsplasser, omsorgsboliger, dagsenter og institusjonskjøkken

-Renovering og tilbygg av eksisterende Mosvik sykeheim til omsorgsboliger.

-Iverksetting av prosess for endring av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene

-Etablering av felles forvaltningskontor

-Etablering av hverdagsmestringsteam

 

Den politiske saken vil forelegges formannskapet for orientering 15.11.17 og kommunestyret for vedtak 11.12.17. 

 

Analysene er utformet på bakgrunn av innsamlet dokumentasjon og informasjon hentet gjennom kartleggingsøvelser, byggtekniske analyser, økonomisk analyse, klinisk dokumentgjennomgang, teamarbeid, tilbakemeldinger og refleksjoner som er gjort under prosjektarbeidet.

Dokumentene er utformet med sikte på å belyse forutsetninger for effektiv drift og organisering i kommunen, og har til hensikt å bidra med refleksjoner og råd som kan understøtte kommunens videre prosesser med langtidsplanlegging innen sektoren. 

 

 

Hvordan lese dokumentene:

 

Det anbefales at  man leser organisasjonsnotatet først, deretter byggrapporten som fremstiller en anbefalt bygge- og investeringsplan for kommunen, og til slutt økonominotatet som er utformet med den hensikt å vise hvordan anbefalte investeringer forventes å gi effekter for budsjett for pleie og omsorgssektoren. Delutredning Helse-IKT og velferdsteknologi kan leses uavhengig rekkefølgen for de øvrige dokumentene."

 

-Delnotat Evaluering av helse- og omsorgstjenestene i Inderøy kommune

-Delnotat Helse IKT og velferdsteknologi

-Delnotat vurdering teknisk og økonomiske bygningsrapport for pleie og omsorgstjenesten i Inderøy Kommune

-Delnotat økonomiske vurderinger, beregning kapitalkostnader ved investering i byggeplan, og effekter på budsjett for pleie- og omsorg

-Presentasjon folkemøtet 26.11.17

Kommunen er i gang med Helseutredningen "Utredning av framtidas helsetjeneste i Inderøy kommune"

Utredningen tar utgangspunkt i vedtak i formannskapet i 2015 (92/2015) som tilsier at rådmannen har fått et utredningsoppdrag hvor det skal ses nærmere på fremtidens struktur innen helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Anne Solberg er ansatt som prosjektleder, og har gjennom vinteren ledet et utredningsarbeid som omfatter hele tjenestetrappa for feltet. "Det har vært kjempeinteressant. Vi har utredet hvordan vi ønsker å tilby best mulig helse- og omsorgstjenestene fra 0-100 år, fra folkehelse til spesialiserte heldøgn omsorgstjenester" uttaler en veldig fornøyd prosjektleder.

Utredningen har gjennom vinteren ferdigstilt flere delutredninger, og flere er under utarbeiding.

Den tyngste delen av utredningen har pekt på 3 ulike retningsvalg hva angår dimensjonering av kommunens heldøgns omsorgstjenester. "Det foreligger ikke nasjonale normer for hvor mange HDO-plasser en kommune må ha, så dette er i utgangspunktet et politisk verdivalg, samtidig som man må ha et realistisk bilde på kostander og tilgang på helsearbeidere".

Målet så langt har vært å lande på et retningsvalg for den videre analysedelen av utredningen, og etter et tett og godt samarbeide med formannskapet som utgjør prosjektets styringsgruppe, har man nå valgt å gå videre med det alternativet som er omtalt som 2-alterantivet.

Kort beskrivelse av 2-Alternativet.

Man ønsker å dreie kommunens innretning av HDO-plasser fra institusjon til omsorgsboliger med døgnbemanning. I praksis betyr dette at man vil innrette kommunens tilbud for langtidsplass i omsorgsboliger med døgnbemanning, og innretter tilbud om korttidsplasser på institusjonsnivå.

Eksisterende bygningsmasse ved dagens sykehjem er utdatert, og det foreligger et betydelig behov for et løft av den eksisterende bygningsmassen. Samtidig har man utredet at det vil være behov for en økning i det samlede antallet plasser i HDO. Kommunen har i dag 95 plasser, og det må minimum etableres 122 plasser for å imøtekomme det framtidige behovet.

Det forutsettes følgende omstilling for å lykkes med alternativ 2:

Du finner lenke til de ulike del-utredningene og andre sentrale dokumenter til venstre i bildet. 

 

Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig at man tar med relevante tjenester innen enhet for helse og rehabilitering, siden utvalgte tjenester innen denne enheten har en viktig rolle, både innenfor dagens tjenestetilbud og dermed også fremtidens tjenestetilbud. Selv om mandatet skal ta utgangspunkt i et politisk vedtak som setter organisasjonsstruktur på dagsorden, bør utredningen ha fokus på å synliggjøre fremtidig dimensjonering av tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg. På denne måten tar man opp de utfordringer kommunen står overfor innenfor demografi, nye reformer mm. Resultatet av dette arbeidet kan bli at man har behov for hensiktsmessige strukturer som støtter opp om helhetlig tjenestetildeling og kvalitativt gode tjenester, samt en hensiktsmessig struktur som gir effektiv ressursstyring.