A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hilsen fra ordfører

Lørdag 28. mars 2020

Denne uken fikk vi informasjon fra Regjeringen om at alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres til over påske. Det er bra at vi får klare føringer fra staten nå. Jeg oppfordrer hver og en til å følge de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Når det er sagt, de inngripende tiltakene som er iverksatt har store samfunnsmessige konsekvenser og det er helt forståelig at noen begynner å bli lei. Mange mennesker opplever både permitteringer og yrkesforbud, barn og unge savner å leke og å trene med vennene sine. Det kan føre til at noen opplever dagene som litt triste og grå, og det er ikke noe unormalt med det. Fra kommunens side er vi også opptatt av innbyggernes psykiske helse i en situasjon som dette, både barns, unges, og voksnes.  

Jeg håper at vi alle som har kapasitet til å være der litt ekstra for våre medmennesker ved å ta et par henvendelser til andre i vårt nettverk, kan gjøre det – om ikke annet for å høre hvordan det står til.

I tillegg til det den enkelte av oss kan bidra med, så vil også kommunen være på tilbudssiden. Korona-situasjonen har ført til at legekontor og sykehus har nedprioritert en del aktivitet, og denne uken har det blitt uttrykt en bekymring fra sykehus og fastleger om at det synes som mange vegrer seg for å oppsøke helsetjenesten, og at en del dermed kan ta kontakt for sent. Også vår kommuneoverlege er opptatt av dette og har oppfordret alle med behov for helsehjelp til å ta kontakt med helsetjenesten, og understreket at alle skal få helsehjelp ved behov – uavhengig av smittestatus, så fastlegene i kommunen er her for sine pasienter. Torsdag neste uke, 2.april stiller kommuneoverlegen og ordfører i webinar for å svare på spørsmål fra innbyggere, nærmere informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

En annen mulighet innbyggere i Inderøy har, er å henvende seg til psykisk helse- og rustjenesten på telefon. For tiden arbeides det med å øke kapasiteten her slik at vi kan greie å bistå innbyggere med behov for det.

Vi har også tilbud fra helsestasjonen rettet mot Barn, ungdommer og foreldre i Inderøy kommune, og inviterer til å ta kontakt med helsesykepleier eller kommunepsykolog for barn og unge på tlf.

Ungdomsskolen har etablert egen hjertetelefon for sine elever som er åpen i skoletiden på hverdagene. Dette er et tilbud for elever som trenger en ekstra voksen å snakke med, og bemannes av miljøterapeutene ved skolen.

Det er et vell av informasjon som gis for tiden, både fra globalt, nasjonalt og lokalt hold, og det kan til tider være krevende å holde oversikt. Som et bidrag for å prøve å gjøre det litt enklere i regionen har både ordførere, rådmenn og kommuneoverleger nær dialog på tvers av Innherred. I all hovedsak forsøker vi å tilpasse oss slik at vi til enhver tid kommuniserer ut det samme, det være seg detaljer knyttet til hytteforbud, bruk av idrettsanlegg, hvordan vi forholder oss med tanke på avgifter og gebyrer osv. Gjennom dette har vi håp om at det vil være mer forutsigbart og oversiktlig i regionen.

En annen sak som er positiv med tanke på samhandlingen på Innherred er at vi i fellesskap har kommet i gang med et eget samhandlingsråd for næringslivet i regionen. Her har vi fått med NHO, LO, NAV, Trøndelag fylkeskommune, bankene og næringsapparatene i kommunene. Det er en ganske bredt sammensatt allianse som møttes første gang denne uken, og nedfelte en uttalelse om hva vi synes haster mest å få på plass med tanke på næringslivet. Tre saker ble prioritert i første møte;

  1. Neste nasjonale tiltakspakke (som ble presentert fra regjeringen i går) må inneholde midler til næringslivet som kan hjelpe dem på en måte som ikke gir dem mer gjeld

  2. Mennesker som skal søke dagpenger må bruke tid på å utfylle en grundig CV på arbeidsplassen.no slik at bedrifter som har behov for arbeidskraft enklere kan finne arbeidstakere som kan hjelpe dem

  3. en oppfordring til nasjonale myndigheter om motkonjunkturtiltak i form at tilskudd til kommunene til investeringer og vedlikeholdsarbeid

Uttalelsen ble sendt og fulgt opp mot den nord-trønderske stortingsbenken, KS m.fl. Det at et samlet Innherred kommer med en klar felles uttalelse er en styrke i det videre arbeidet også.

Samtidig som vi henvender oss til nasjonale myndigheter er vi også opptatt av å se på hva vi kan gjøre lokalt. Forrige uke bestilte formannskapet en vurdering fra rådmannen om hva som eventuelt kan forseres av prosjekter lokalt. Administrasjonen har jobbet veldig bra, og la denne uken frem en plan for hva de kan greie å få ut av prosjekter (dvs ikke bare på papiret, men hva som faktisk er gjennomførbart). Det førte til at formannskapet sammen gikk inn for en forsering av investeringer knyttet til vann på 6,7 millioner. Mye av det var planlagt til neste år, men omfatter i tillegg et nytt tiltak. I all hovedsak dreier det seg om utskifting av eternittledninger og arbeid med pumpestasjoner. Dette er bra for innbyggerne og bra med tanke på økt aktivitet i næringslivet. Rådmannen er dessuten bedt om å se på mulighetene for å styrke kapasiteten på planlegging knyttet til vei slik at vi får ut prosjektene der også.

I en tid som dette er det viktig å understøtte det næringslivet som greier å holde aktiviteten oppe. Det er bra for den enkelte ansatte, bedriften, kommunen og staten. Det vil også være en stor fordel med tanke på å få opp igjen de bedriftene som har store utfordringer i dag raskest mulig når krisen er over, at vi greier å holde oppe mest mulig aktivitet.

Det er en alvorlig situasjon vi er oppe i, og vi vet ikke med sikkerhet enda i hvor stor grad Inderøysamfunnet vil bli berørt. Det som imidlertid er sikkert er at svært mange hver dag gjør sitt for at hverdagen skal bli så bra som mulig for menneskene som bor i Inderøy. Jeg er både imponert og takknemlig over å se den innsatsen som legges ned fra den enkelte innbygger, ansatte i kommunen, næringslivet og frivilligheten for å komme gjennom denne litt uvirkelige tiden.

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #ring en venn #handle lokalt - og riktig god lørdag.

Mvh Ida

Skjema