A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordføreren 23. mai

Hilsen 23.05.2020

Vi begynner å bli godt vant til retningslinjene for å ivareta smittevernhensyn nå, og Folkehelseinstituttet oppdaterer stadig koronaveilederen, selv om det ikke nødvendigvis er de radikale grepene fra dag til dag. Likevel justeres og tilpasses den kontinuerlig innenfor rammen av det som vurderes å være forsvarlig.

Det er tidlig å konkludere på hva som har skjedd til korrekt tid i denne tilstanden vi er inne i, både på lokalt og nasjonalt nivå. Beslutninger er tatt på bakgrunn av den informasjonen vi til enhver tid har hatt, og det er også lett å tenke seg hva vi ville ment om situasjonen dersom inngripende tiltak ikke ble iverksatt og smittespredningen eskalerte i stor skala. Ettersom det ikke er de store endringene mtp smitteverntiltak siden forrige hilsen, velger jeg denne gang å gi en liten oppdatering fra uka som har gått med mindre fokus på retningslinjene utover å vise til at vi stadig må følge dem.

Onsdag ble det gjennomført eiermøte og generalforsamling i NTE, den andre generalforsamlingen med kommunene som eiere. Det må stadig kunne sies å være tidenes gave som ble overført fra fylkeskommunen i sin tid til innbyggerne i de gamle nord-trønderske kommunene ved fylkessammenslåingen, og Inderøys befolkning eier 4,55 % av selskapet. For konsernet viser årsregnskapet et årsresultat på NOK 1 448 564 000. Ettersom kommunene ved overtakelsen av eierskapet forpliktet seg til en utbyttestrategi som skal gi selskapet rom for vekst og utvikling, noe som forutsetter kapital, er det formulert forventninger om et minimum som ikke er høyere enn 25 %. Når utbytte beregnes skal årsresultatet det aktuelle året reduseres med et beløp tilsvarende inflasjonsjustert egenkapital, og såkalte engangsinntekter (som f.eks gevinst ved sammenslåing av nettselskapene) holdes utenom slik at det er den underliggende driften utbytte beregnes på bakgrunn av. Generalforsamlingen besluttet derfor, i tråd med styrets vedtak, et utbyttet på 67 400 000, noe som gir Inderøy drøye 3 millioner til avsetning i fond og utviklingsarbeid.

Sist mandag hadde vi flere stortingsrepresentanter med i Samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred. Situasjonen er dramatisk for Kværner Verdal, og regionen er unison om å få på plass ordninger for olje- og gassnæringen for å sikre de mange tusen arbeidsplassene som er knyttet til næringen både direkte og indirekte. Stortingsrepresentantene delte bekymringen, og er opptatt av å finne et bredt forlik for næringen. Fra kommunenes side fikk vi også formidlet igjen at vi trenger en tydelig garanti ved behandlingen av revidert nasjonal budsjett om at tapte inntekter og merkostnader ifbm COVID-19 kompenseres fullt ut. Alle bor i en kommune, og en tydelig garanti har stor betydning for tjenestene til innbyggerne, kommunene som arbeidsgiver, samt for næringslivet ettersom det offentlige er store innkjøpere av varer og tjenester. Det er ventet en såkalt Tiltakspakke 3, i månedsskiftet mai/juni, for å få fortgang i norsk økonomi igjen. Kommunene i regionen har allerede god oversikt over gryteklare vedlikeholds- og investeringsprosjekter, og vi fikk formidlet at kommunesektoren er et godt verktøy i så måte.

Denne uken har kommunen også deltatt i møte med Distriktsministeren. Vi fikk lagt fram våre argumenter for at Inntrøndelag tingrett stadig skal bestå som selvstendig domstol. Senere i uken fikk vi melding om at partier på Stortinget vil sørge for at det ikke blir endringer, men vi kommer likevel til å avgi egen høringsuttalelse til Domstolsutvalget og regjeringens forslag i formannskap på mandag 25.

I tillegg til behandling av høringssaken skal formannskapet ta stilling til økning av kommunens krisefond. Formannskapet besluttet 03.04.20 å etablere et kommunalt krisefond for bedrifter i Inderøy kommune, med en ubyråkratisk og rask saksbehandling for å bistå næringsliv i kommunen. Så langt har 12 bedrifter fått bistand, men vi ser og vet at behovet er større. Det er stadig viktig å bidra så langt det lar seg gjøre for å holde hjulene i gang i næringslivet, og dette er et viktig bidrag for en del av virksomhetene i vår kommune.

Det var mange som gjorde sitt for at en annerledes 17.mai skulle bli en fin markering. Duoen Iver og Kiran i Motiver film redigerte nesten helt fram til sendetid, og med bidrag fra alle klassene med arrangøransvar og mere til ble det en fin seanse. Jeg blir stadig rørt over barna på 17.mai, glad og stolt over at vi har mange som vil bidra til å videreutvikle demokratiet vårt, og i år var det definitivt ikke noe unntak.

Det er fremdeles store utfordringer knyttet til situasjonen vi står oppe i, men om jeg skal trekke fram en av de beste effektene den har hatt, så tenker jeg det er måten vi ser hvor avhengige vi er av hverandre i samfunnet med ulike roller og ansvar. Og ikke minst hvor mye mange gjør for sine medmennesker i ei vanskelig tid.

 

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag.

 

Skjema