error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilde av plankart 2020003

Høringsfrist 31.januar 2021

Høring av detaljplan for Elgstien panorama

Forslag til detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003,sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL §§ 12-10 og 12-11.

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune gjorde i sak 63/20 den 14.12.2020 følgende vedtak:

Forslag til detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003, sendes på høring med de endringer som er foreslått i konklusjon under, og legges ut til offentlig ettersyn, jf. PBL § 12-10.

Planforslaget skal legge til rette for utbygging til boligformål i form av fire punkthus med inntil fire etasjer, med 32 leiligheter totalt, med tilhørende grønnstruktur/ friområder og parkeringsanlegg. Det skal også legges til rette for etablering av fortau langs Bjønnavegen, mellom avkjøring til Elgstien og ned til eksisterende gang- og sykkelveg mot skolen, samt langs hele adkomstvegen. I tillegg kommer også en egen parkeringsplass SPA tiltenkt bobiler ol.

Planforslaget bygger videre på overordna planer. 

Planområdet har en god plassering i forhold til skole, butikk, veger/infrastruktur og bygger opp om eksisterende byggefelt og funksjoner. De fire punkthusene vil gi en silhuettvirkning. Tiltakshaver har gjennom plassering av dem, krav til materialbruk, å bryte opp fasadene, samt krav til bevaring av større trær og grønnbelte mot eksisterende boliger, lagt til rette for en best mulig tilpasning til omgivelsene både med tanke på nærvirkning og fjernvirkning. De nærmeste boligene vil få grønnbuffer og åpne siktlinjer mellom byggene. 

Link til sentrale dokumenter i saken:

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse   ROS-analyse   Geoteknisk rapport   Illustrasjon silhuettvirkning   Solstudie   

Sammenstilt protokoll /saksframlegg fra behandling i Hovedutvalg Natur

Frist for å komme med uttalelser til reguleringsarbeidet er satt til 31. januar 2021.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Plankontoret, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost til: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes via

E-post: kriden1@inderoy.kommune.no

Telefon: 98908976

 

Skjema