error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
ikke i målestokk

Oppvekstsenter Vest

Høring av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter

Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter, med Plan-ID 2019-004, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er 4.12.2020.

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune gjorde i møte 19.10.2020, sak 47/20, følgende vedtak:

  1. Hovedutvalg Natur fremmer saken og legger Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter, med Plan-ID 2019-004, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
  2. Planforslaget vil erstatte hele detaljplan for Jætåsen med Plan-ID 2007-007.
  3. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg Natur sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

Om planen

Planforslaget legger til rette for et nytt felles oppvekstsenter for innbyggerne på vestsiden av Inderøy kommune. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak «offentlig og privat tjenesteyting», «bolig», «kjøreveg», «fortau» og «parkering».

Planforslaget vil medføre at det i stedet for flere boliger vil etableres oppvekstsenter, som igjen medfører noe mer trafikk langs samlevegen inn til Jætåsen, spesielt i morgen- og ettermiddagsrushet.

Link til plandokumenter: Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Landskapsplan  Førstegangsbehandling i HU Natur

Saksbehandler Kristin Bjerke Denstadli kan kontaktes på e-post kriden1@inderoy.kommune.no eller på mobil 989 08 976.

Høringsfrist er 4.desember 2020

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost: postmottak@inderoy.kommune.no , innen 4.12.2020. Send gjerne kopi av merknad til kriden1@inderoy.kommune.no.

 

 

 

Skjema