error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
2019003_bilde av plankart høring

Frist for uttalelser er 31. januar 2021

Høring av detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Øvre Grande hyttefelt, med plan-id 2020-003, ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtak i hovedutvalg Natur - 14.12.2020 sak 63/20:

Områdeplan for Øvre Grande hyttefelt, Plan-ID 2019003, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er vedlagt denne saken med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse m/KU, og ROS-analyse, jf. PBL § 12-10. ROS-analysen må oppdateres for å ta hensyn til alle vannanlegg som kan bli berørt i området.

 

Planområdet ligger på Framverran, sørvest for eksisterende hyttefelt. Planen legger til rette for 15 nye hytter med tilhørende atkomstveger og parkering. Planforslaget er i strid med arealformål LNFR i Kommuneplanens arealdel og er derfor konsekvensutreda.

På bakgrunn av uttalelsen fra Fylkesmannen ved planoppstart, er det meste av dyrka/dyrkbar mark tatt ut av planområdet. Planforslaget beskriver avbøtende tiltak og konsekvenser for jordbruket.

Atkomstveg til Øvre Grande hyttefelt 1, Masstumyrvegen, vil også benyttes for Øvre Grande hyttefelt 2.

Under politisk behandling ble det påpekt at man trodde det kunne være flere vannanlegg i området enn det som er omtalt i ROS-analyse. Tematikken vil bli undersøkt og besvart før saken fremmes til andregangsbehandling.

Plandokumentene med vedlegg

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse   Særutskrift førstegangsbehandling

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se særutskrift førstegangsbehandling.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler via epost til kriden1@inderoy.kommune.no eller per sms/telefon på 989 08 976.

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 31.januar 2020.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no .

 

Skjema