A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring Detaljplan Brenne

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 09.12.19 å sende detaljplan for Brenne (Plan-ID 2017006) ut på høring til berørte parter, jf. PBL § 12-10.

Under følger et forminsket bilde av plankartet (ikke i kjent målestokk). Plassering i kommunen innfelt.

Plankart.jpg

 

Planforslaget legger til rette for 3 nye eneboligtomter og 8 hyttetomter med tilhørende lekeplass, parkering og atkomstveger, samt småbåthavn med atkomst via gangsti. Utsetting av båt og båtpleie må skje annet sted.

Langs sjø er det regulert til naturområde med spesiell fokus på ivaretakelse av rødlista arter. Dette bygger på egen rapport om naturmiljø hvor forholdet er vurdert. Anbefalinger er lagt inn i planen.

De 3 boligtomtene er gitt bestemmelser som gir mulighet for å bygge husene i 3 etasjer med flatt tak. Dette begrunnes bl.a. med sol- og utsiktsforholdene på stedet.

 

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune via epost til postmottak@inderoy.kommune.no eller per sms/telefon til saksbehandler på 989 08 976.

 

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 31. januar 2020. Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no .

 

Plankart

Rapport naturmangfold

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Skjema