A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring detaljplan for B2 Nessjordet - plan-id 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur den 24.06.2019, i sak 43/19

"Detaljplan for B2 på Nessjordet, med Plan-ID 2018-006, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er vedlagt saken her, jf. plan- og bygningsloven § 12-10."

 

Utsnitt av oversiktskart og plankart

Planområdets lokalisering med rød sirkel i oversiktskart.

 

Hva planen regulerer

Det planlegges å regulere område til boligbebyggelse, opptil tre etasjer + loftsetasje, med tilhørende carporter/boder og parkeringsplasser på terreng, samt lekeplass og grønnstruktur.

 

Plankartet fastsetter avkjørsler m/frisiktsoner, byggegrenser, møneretning og maksimal kotehøyde for bebyggelsen.

 

Det er planlagt for minimum 20 boenheter. Boligene skal ha saltak som hovedtakform, men tillates kombinert med flate tak. Boligene i øvre etasjer kan tilrettelegges som større boenhet med utnyttelse av loftsetasjen under saltaket.

Det er avsatt 355 kvm leke- og uteoppholdsareal. Lekeplassen er på 177 kvm og det kreves minimum sittebenk og to typer utstyr for lek, uspesifisert. Det er imidlertid vektlagt at type apparater skal supplere tilbudet som finnes på andre nærlekeplasser i området slik at det ikke blir likt overalt.

 

Felles plan og byggesak

Prosessen er organisert som en felles behandling av detaljplan og byggesak – rammesøknad. Herunder at nabovarsel for rammesøknad sendes sammen med forslag til detaljplan på høring til naboer og gjenboere. Her følger et utsnitt av fasadetegningene:

 

Spørsmål og frist for å gi høringsuttalelse

Spørsmål til planene kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak@inderoy.kommune.no eller telefon 741 24 200.

 

Høringsfristen er satt til 16. august 2019.

 

Uttalelsene sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til

postmottak@inderoy.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplankart

ROS-analyse

Planer

Snitt

Fasader

Områdeplaner

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema