A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kartutsnitt

Høring - Detaljplan for Hall steinbrudd, planid 2018002

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 13. mai 2019 følgende:
Forslag til detaljplan for Hall steinbrudd med Plan-ID 2018002 legges ut til offentlig ettersyn/sendes på høring med plandokumenter vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-10.


Planen er en endring av eksisterende plan som med denne erstattes.
Hall steinbrudd er regulert som masseuttak i kommuneplanens arealdel, men en er i ferd med å nærme seg yttergrensene for uttaket.
Planen legger til rette for utvidelse av steinbruddet med tanke på drift i ca. 40 år til, fortsatt med atkomst fra fv.761. Det foreligger en foreløpig driftsplan for steinbruddet, samt støyrapport og geoteknisk rapport, i tillegg til planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

 

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune på epost postmottak@inderoy.kommune.no , eller på tlf. 74124200.


Høringsfristen er satt til 22. juli 2019.
Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Driftsplan

Geoteknisk vurdering

Støyrapport

Samlet referat førstegangsbehandling

Tips en venn Skriv ut

Skjema