A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - forskrift til skolekretsgrenser

I henhold til vedtak i sak PS 31/19, fattet i Inderøy formannskap den 15. mai, legges utkast til ny forskrift for skolekretsgrenser gjeldende fra 01.08.21, ut på høring i fire uker.

Frist for høring er mandag 10. juni.

Vedlagt ligger kart over de ulike mulighetene for skolekretsgrenser:

  • Alt. A: kart for nye skolekretsgrenser basert på dagens kretsgrenser for fire alternative tomtevalg innenfor utredningsområdet.
  • Alt. B: kart for nye skolekretsgrenser basert på en matematisk beregning etter nærskoleprinsippet for fire alternative tomtevalg innenfor utredningsområdet.

Forskrift til skolekretsgrenser
Kart

Endelig vedtak om nye skolekretsgrenser vil bli fremmet i en egen politisk sak etter høringsperioden. Det gjøres oppmerksom på at ved endelig vedtak om nye skolekretsgrenser, vil det ligge flere kriterier til grunn, derav høringsuttalelsene.

 

Parallelt med høring på forskrift til skolekretsgrenser, sendes en spørreundersøkelsen til foresatte med barn i barneskolen og barnehagen.

 

Høringssvar sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema