A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ny E6 Åsen - Mære

Høring - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære, delplan Røra

Inderøy kommune ved formannskapet vedtok i møte den 16.05.2018 å legge ut kommunedelplan ny E6 Åsen - Røra, delplan Røra ut på offentlig høring.

Følgende vedtak ble fattet:

Utkast til kommunedelplan ny E6-Åsen- Mære, delplan Røra sendes på høring og offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens § 11-14.

Planutkastet består av planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser.

Det er lagt frem 2 alternativer der Statens vegvesen har utredet og anbefalt alternativ 1. Anbefalt trase med kryssløsning er båndlagt med hensynssone inntil reguleringsplan for den endelige traseen er vedtatt.

Den anbefalte vegtraseen går i tunnel frem til Floåsvegen og følger eksisterende trase på østsiden av jernbanen før den går i ny tunnel mot Røskje og kommunegrensen til Steinkjer.

Alternativ 2 er å flytte ny E6 litt østover med å legge traseen i skråningen opp mot gårdene Stein og Gjeldsaas for å bevare boligene som ligger nært E6 i dag. Dette medfører at ny f.v.755 kan bygges med mindre arealbeslag øst for jernbanen og dagens E6 kan benyttes som lokalveg sørover til Røra stasjon. Dette alternativet må konsekvensutredes i høringsperioden av SVV.

Plankart med både alternativ I og II legges ut til offentlig høring og ettersyn.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Inderøy kommune, postmottak eller til Kristin Volden på tlf. 74124281.

Høringsfristen settes til 15. september 2018.

Merknader til planen sendes skriftlig  til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Saksframlegg og vedtak - 1. gangs høring

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU)

Plankart alternativ I

Plankart alternativ II

Tips en venn Skriv ut

Skjema