A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilde kommunedelplan

Høring - Kommunedelplan Røra 2018-2030

Inderøy kommune ved formannskapet vedtok i møte den 18.04.2018 å legge ut kommunedelplan Røra med pl.id. 2017002 til offentlig høring og ettersyn. 

Følgende vedtak ble fattet:

Revidert utkast til kommunedelplan Røra for 2018-2030 sendes på høring og offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningslovens § 11-14. Planutkastet består av plankart og planbeskrivelse med planbestemmelser og ROS-analyse.

Planen omfatter Hylla og Røra sentrum med næringsområdet på Lensmyra. I planen er det lagt opp til utviding av Lensmyra næringsområde og Åsen boligfelt. Det er også lagt hensynssoner for båndlegging i areal som omfatter ny E6 på Røra inkludert ny avkjørsel for f.v. 755.

Samferdsel: Parkeringsplass ved Røra stasjon må inn som en permanent løsning.

Busslomme/busskur ved YX bensinstasjon legges inn i planen. Dette for å redusere farlige av og påstigninger.

Maksimal byggehøyde innenfor feltet på 15 meter tas inn igjen i forslaget (under punkt 2-4).

Gjeldende reguleringsplan for Lensmyra oppheves og arealet går inn i revidert kommunedelplan Røra.

 

Utkast til kommunedelplan Røra legges ut til offentlig høring og ettersyn med følgende dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Saksframlegg og vedtak- 1. gangs behandling

 

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Inderøy kommune, postmottak eller til Kristin Volden på tlf. 74124281.

 

Høringsfristen settes til 15. september 2018

Merknader til planen sendes skriftlig til postmottak@inderoy.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema