A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Reguleringsplan Straumen sentrum

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 11. juni 2018 å legge reguleringsplan; Områdeplan for Straumen sentrum, ut på offentlig høring, jf. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-10.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 11.06.2018

Områdeplan for Straumen sentrum, Plan-ID 2017001, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er vedlagt denne saken med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse m/KU, jf. PBL § 12-10, med følgende endringer:

-          Egne bestemmelser for BFS14-BFS18 implementeres som foreslått og maksimal kotehøyde for tomter i BFS18 påføres kartet.

-          For B/N/T foreslås maksimal % BYA=70 % og minimum % BYA=50% (ved ny bruk av området).

-          P/Friområde mellom Rema og Ness omsorgsboliger oppdateres i plankartet i tråd med vedtatt utomhusplan.

-          Bestemmelser for BFS1 m.fl. gjøres gjeldende også for BFS21 og BBH/BFS.

-          Avkjørsel til Øvergata 47 markeres sammenhengende som kjøreveg.

 

Område i Sandvågen som i DIVE-analysen er gitt vurderingen grønt; «tåler endringer og noe fortetting, men nye tiltak må tilpasses eksisterende bygningsmiljø», endres til BKS/BFS med %-BYA= 30 %. Reguleringsbestemmelsene tilpasses i henhold til dette.

 

Shell/Røde kors- tomta får reguleringen FKT uten noen forbehold. Reguleringsbestemmelsene tilpasses i henhold til dette.

 

Vedtakets saksfremlegg tar høyde for at følgende, gjeldende planer innenfor planavgrensningen oppheves:

- Reguleringsplan for Nessjordet, Plan-ID 2010002, vedtatt 18.03.2013

- Reguleringsplan for Venna, Plan-ID 2010008, vedtatt med endring 13.10.2014

- Reguleringsplan for Årfall gang-/sykkelveg, Plan-ID 2007009, vedtatt 12.12.2007

- Reguleringsplan for Block Watne, Plan-ID 2008002, vedtatt 22.09.2008

 

Planforslaget dekker Straumen sentrum med handel, skoler, boliger og tilhørende veger og grønnstruktur m.m. Alle rettighetshavere anbefales å gjøre seg kjent med hva planforslaget har av betydning for seg.

 

Under følger et forminsket bilde av plankartet.

Reguleringsplan Straumen sentrum plankart

 

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune via epost til postmottak@inderoy.kommune.no eller telefon til servicetorget 74 12 42 00.

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 31. august. Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no 

 

Vedlegg:

Planbeskrivelse områdeplan Straumen sentrum

Plankart Straumen sentrum

Bestemmelser områdeplan Straumen sentrum høring

DIVE-analyse

Fellesrapport 4 analyser

Konsekvensutredning utfylling og småbåthavn

Tips en venn Skriv ut

Skjema