A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Øvre Grande 2

DETALJREGULERING ØVRE GRANDE HYTTEFELT 2

Høring - Varsel oppstart av planarbeid for Øvre Grande hyttefelt 2 og høring planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Øvre Grande hyttefelt 2, eiendom 345/1, i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 16 hyttetomter innenfor planavgrensningen. Hyttefeltet vil være en utvidelse av eksisterende Øvre Grande hyttefelt.

Området har i kommuneplanen planstatus Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Det er i dag uregulert og planlegges regulert til formål Fritidsbolig konsentrert, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt Landbruks- /natur og friluftsformål.  

Planlagte formål er ikke er i samsvar med overordnet plan. Det vil derfor utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, punkt 25.

Tiltakshaver er Frode Fredly. Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planprogram

Planavgrensning

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Inderøy kommunes hjemmesider under «Kunngjøringer» samt hos Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad innen 26.06.2019.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer

74 13 44 00

firmapost@lyngstad-arkitekter.no                                                         

Skjema