Gjenbrukstorg

Ikke miljøtorg på Sundsøya

Med grunnlag i tidligere politisk vedtak har rådmannen på gang en utredning om fremtidig gjenbrukstorg i 1756 Inderøy kommune.

Det skal utredes om vi skal ha ett eller to gjenbrukstorg og lokaliseringen av dette/disse. I dag har Inderøy kommune to torg – ett på Røra og ett i Mosvik.

Det er Innherred Renovasjon som bidrar til underlaget for denne utredningen. I denne sammenheng har Innherred Renovasjon i en første versjon av en rapport pekt på Sundsøya som et teknisk og økonomisk gunstig alternativ. Sundsøya er i dag regulert til et nærings og industriområde.

Rådmannen har i formannskapets møte i dag gitt en foreløpig orientering om utredningsarbeidet og bedt om tilbakemelding på hvilke lokaliseringsalternativer som anses aktuelle å arbeide videre med.

I den forbindelse har formannskapet besluttet at Sundsøya ikke er å anse som et aktuelt alternativ og at det således ikke skal legges ytterligere utredningsressurser ned i dette alternativet.

 
Jon Arve Hollekim
Rådmann

Mer informasjon

Skjema