Fra%2Bmulighetsstudien%2BInderøy%2Boppvekst%2Bog%2Bkultursenter_450x281-q70

Inderøy oppvekst - og kultursenter i forprosjektering

Fra mulighetsstudien Inderøy oppvekst og kultursenter

 

 

 Skisse av Inderøy oppvekst- og kultursenter.  Fra mulighetsstudien.

 

Den 25/6 2012 fattet Inderøy kommunestyre vedtak om at man skulle følge opp «mulighetsstudie Inderøy oppvekst og kultursenter» ved at man skulle gjennomføre et felles forprosjekt sammen med Inderøy kulturhus og Nord-Trøndelag fylkeskommune med det formål å se på mulighetene for etablering av et oppvekst og kultursenter i Inderøy.

Forprosjektets mandat var i hovedtrekk å utrede utbygging etter nærmere krav, se på konsekvenser av eventuell flytting av Sakshaugskolen.  Kommunestyret la i tillegg inn et ønske om at det fylkeskommunens oppvekstprogram skulle trekkes inn i dette arbeidet.

 

Etter dette tidspunktet er saken behandlet flere ganger av politikken i Inderøy – og premissene er noe justert.  Blant annet er det bedt om at behovet for undervisnings-/øvingsrom til kulturskolen skulle tas inn i arbeidet med prosjekteringen.  Formannskapet er orientert i undervegsrapporter – og der har det blant annet kommet fram at liten flerbrukshall tas inn i prosjektet i stedet for stor hallflate.  Sakshaug skole er i prosjektet nå tenkt flyttet til lokaler som nå benyttes av Inderøy ungdomsskole etter oppføring av nødvendige nybygg og renoveringer.

 

Organisering og framdrift

Prosjektet er organisert med styringsgruppe bestående av ordfører og rådmann i Inderøy kommune, og fylkesråd for utdanning og helse og fylkesopplæringssjef i NTFK.

 Administrativt ledes prosjektet av prosjektleder Karl Arne Jensen fra NTFK og ass. prosjektleder Arnfinn Tangstad fra Inderøy kommune.

 Det er opprettet 5 brukergrupper i prosjektet:

·         Videregående skole

·         Inderøy ungdomsskole

·         Sakshaug barneskole

·         Inderøy kulturhus

·         Andre (kulturskole, bibliotek, idrett og samfunnshus)

 

I tillegg er Musikk i Nord-Trøndelag (MINT) tatt inn som en brukergruppe for å samordne bruk av felles arealer i kulturhuset.

Etter anbudsrunder er tre leverandører prekvalifisert for å planlegge nytt oppvekst- og kultursenter i dialog med oppdragsgivere og brukergrupper.

Gjennom tre dialogmøter skal leverandørene presentere sine løsninger for brukergruppene og få tilbakemeldinger på sine forslag. Første dialogrunde ble gjennomført i slutten av januar, andre dialogrunde foregår denne uken og siste dialogmøter er planlagt før påske.

Det forventes at leverandørene skal gi et forpliktende tilbud (løsning og pris) innen første uka i mai.

Det er utarbeidet et foreløpig rom- og funksjonsprogram som danner grunnlaget for leverandørenes forslag til løsninger. Før siste dialogrunde vil rom- og funksjonsprogrammet bli framlagt for politisk behandling.

Etter at tilbudene er kommet inn og et utvalg har vurdert tilbudene i henhold til tildelingskriteriene, legges prosjektet fram for endelig behandling i kommunestyret.

Samtidig skal driftsavtaler mellom Inderøy kommune, Inderøy kulturhus og Nord-Trøndelag fylkeskommune også godkjennes av kommunestyret.

 

Dette er et stort og spennende prosjekt for hele kommunen og inkluderer som sagt også fylkeskommunen gjennom Inderøy videregående skole.  Det har i den senere tid oppstått noe usikkerhet om skolestrukturen i fylkeskommunal regi.  Vi viser kort til Nord-Trøndelag fylkeskommunes egne presisering av dette forholdet på denne linken.

 

Mer informasjon

Skjema