A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Innbyggerne stor sett fornøyd med kommunen sin

Inderøyningene synes godt fornøyd med kommunen sin!

Inderøy kommune gjennomførte sent høst 2012 en innbyggerundersøkelse. Siktemålet er å hente inn erfaringer fra innbyggerne som et ledd i det kontinuerlige arbeid med å utvikle kommunen sine tjenester og som en del av grunnlagsarbeidet for ny kommuneplan.

Inderøy kommune takker alle som har sendt inn svar og kommentarer i undersøkelsen.

Undersøkelsen er en husstandsundersøkelse, dvs. hver husstand gir ett svar. Svarprosenten er 37 % som er svært bra i forhold til undersøkelser fra andre kommuner. Ca 60 % av svarene er gitt av menn og 40 % av kvinner. 

Oversikten nedenfor sammenfatter resultatene på de viktigste gjennomgående spørsmål. Innbyggerne har i tillegg hatt muligheter for å supplere med skriftlige individuelle kommentarer.   I det videre arbeidet vil både de generelle resultater og enkeltstående merknader bli underlagt nærmere analyse på tjenesteområdene med sikte på læring og forbedring. (Det presiseres for ordens skyld at alle besvarelser er anonymiserte.)

Inderøy er en mellomstor kommune i folketall etter norske forhold. Vi ser at Inderøyningene rangerer egen kommune over gjennomsnitt på samtlige hoveddimensjoner. Det gjelder både næring og arbeid, natur og levekår, bomiljø og senterfunksjoner, utbygging og utvikling, kommunen som bosted, samt møte med og tillit til kommunen. 

Tillitsdimensjonen er relativt sett rangert høyest, og Inderøyningens oppfatning av kommunens omdømme skiller seg positivt ut fra snittet av andre kommuner. (4,8/4,1)   Det samme gjelder folks vilje til å anbefale egen kommune til andre. (5,1/4,6) Dette lover godt for det videre arbeidet med samfunnsutviklingssatsningen i Inderøy kommune, jfr. Inderøy 2020 prosjektet.

 

Hovedoversikt innbyggerunderrsøkelsen 2012 Inderøy kommune

Den mørkeblåe markeringen viser verdien fra Inderøy, mens den lyseblåe markeringen viser verdier for Norge.

 

En bredere rapport fra undersøkelsen - der man også kan se mer av forskjellene fra besvarelsene fra bygder i kommunen, finnes på denne linken.

 

Skjema