A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

PP-tjenesten Kommunevåpen Inderøy.jpgKommunevåpen Leksvik.jpg

 

 

 

PP-damene.jpg

Vi er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy og Leksvik.

PPT har som overordnet målsetning, i samarbeid med andre instanser, å bidra til gode utviklings- oppvekst-og læringsmuligheter for barn og unge i regionen. Tjenesten har også som mål å gi bistand til voksne med krav om tjenester etter Opplæringsloven.

Barn, unge og voksne som har rett til hjelp etter §5 i opplæringsloven. Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som arbeider med barn, unge og voksne. Barnehage- og skoleadministrasjonen, skolesjefer, andre etater og 2. linjetjenesten.


PP-tjenesten skal arbeide individrettet og systemrettet.
På sistnevnte område kan PPT tilby veiledning/rådgivning/kursing rundt eksempelvis:

  • Klassemiljøarbeid
  • Analyse av læringsmiljø
  • Informasjon om diagnoser
  • Språkstimulering
  • Lese - og skrivevansker
  • Regulerings- adferdsvansker
  • Angst og skolevegring

Rutiner for kontakt med PP-tjenesten

Drøftingsmøter
Barnehager/skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten  for drøfting av ulike problemstillinger. Foresatte deltar i disse møtene. Det er en intensjon å gi gode råd før saken eventuelt blir en henvisning

Henvisning til PP-tjenesten
Hovedregelen er at henviste saker skal være drøftet med PP-tjenesten i forkant. Barnehager/skoler fyller ut med nødvendige beskrivelser av barnets/elevens utfordringer. Foreldrene skriver under.

Foreldrene kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten.

Utredning
En utredning består som regel av samtale med foreldre, skole/barnehage, observasjon, ulik kartlegging/testing. Utredningen skal konkludere om barnet/eleven har rettigheter i forhold til opplæringsloven (en sakkyndig vurdering).

 

 


Oppdatert: 21.04.2015
Smil til verden

Vår hjemmeside....

Vi jobber med å få oppgradert og fornye vår nettside.
Du finner mer informasjon om du klikker på "underpunktene" til venstre.

 


Oppdatert: 30.11.2016