A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS

Inderøy Slakteri AS søker om en utvidet produksjon ved Inderøy Slakteri i Inderøy kommune.

Kunngjøring av vedtak detaljplan for Øyna, plan-ID 2018008

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 17.06.19, sak 37/19, detaljplan for Øyna.

Kunngjøring om vedtak av detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Kvistadbakkan - Tømte, plan-ID 2017004

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 27.05.19, sak 24/19, detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

Områdeplan for Straumen sentrum er vedtatt

Kommunestyret i Inderøy vedtok i møte 27.05.19, sak 23/19, områdereguleringsplan for Straumen sentrum.

Høring detaljplan for B2 Nessjordet - plan-id 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur den 24.06.2019, i sak 43/19

"Detaljplan for B2 på Nessjordet, med Plan-ID 2018-006, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er vedlagt saken her, jf. plan- og bygningsloven § 12-10."

Kart I

Høring av forslag til detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Tømte - Kvamshaugan

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur den 03.06.2019, i sak 38/19

"Detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Tømte - Kvamshaugan, med plan-ID 2018007, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. Plan- og bygningslovens § 12-10 og kommunens delegasjonsreglement."

Kart Svaberget 2

Reguleringsplan Svaberget 2

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur den 24.06.2019, i sak 44/19.
"Forslag til detaljplan for Svaberget 2, med Plan-ID 2018-001, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er vedlagt saken her, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11."

Kartutsnitt

Høring - Detaljplan for Hall steinbrudd, planid 2018002

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune vedtok i møte den 13. mai 2019 følgende:
Forslag til detaljplan for Hall steinbrudd med Plan-ID 2018002 legges ut til offentlig ettersyn/sendes på høring med plandokumenter vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Øvre Grande 2

Høring - Varsel oppstart av planarbeid for Øvre Grande hyttefelt 2 og høring planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Øvre Grande hyttefelt 2, eiendom 345/1, i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 16 hyttetomter innenfor planavgrensningen. Hyttefeltet vil være en utvidelse av eksisterende Øvre Grande hyttefelt.

Området har i kommuneplanen planstatus Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Det er i dag uregulert og planlegges regulert til formål Fritidsbolig konsentrert, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt Landbruks- /natur og friluftsformål.  

Planlagte formål er ikke er i samsvar med overordnet plan. Det vil derfor utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, punkt 25.

Tiltakshaver er Frode Fredly. Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planprogram

Planavgrensning

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Inderøy kommunes hjemmesider under «Kunngjøringer» samt hos Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad innen 26.06.2019.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer

74 13 44 00

firmapost@lyngstad-arkitekter.no