A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Meltingen

Reguleringsplan for fv.193 Verrabotn-Meltingen til offentlig ettersyn ( Prestvågelva)

Statens vegvesen har, i samarbeid med Inderøy kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn-Meltingen (parsell Prestvågelva). (21.03.2017)

Kart Svarva Østre

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Svarva Østre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr/bnr 143/1 i Inderøy kommune. Planen skal legge til rette for etablering av 15 utleiehytter samt et servicehus og flytebrygge. Det totale arealet er på ca 22daa. Arealet er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel og det settes ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til onsdag 15.02.2017.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A,

7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

 

Bergsli

Mindre endring reguleringsplan Bergsli boligområde

 

Forslag til mindre endring av reguleringsplan legges med dette ut på offentlig høring, jf. Plan- og bygningslovens § 12-14:

Vikan hyttefelt , vedtatt

Reguleringsplan for Vikan hyttefelt II i Inderøy kommune.

Inderøy kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2016 reguleringsplanen for VIkan, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

Offentlig ettersyn budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 23.11.16.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplandokumentet 2017 – 2020 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 8. desember 2016:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Skarnsundbrua

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

 

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 for Inderøy kommune foreligger pr 3. november. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 12. desember.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 

Vedlagt budsjettet følger forslag til gebyr- og betalingssatser, forslag til tilskudd innen kulturområdet samt enhetenes virksomhetsplaner for 2017.

Alle dokumentene som danner grunnlaget for forslaget til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 finner du her

Rådmannens budsjettforslag uten vedlegg finnes også i web-versjon.