A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planavgrensning Bjønnavegen 10-12

Varsel om oppstart av detaljplan for Bjønnavegen 10-12

I henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bjønnavegen 10-12 på Gangstadhaugen, Sandvollan.

Hensikten med planen er å legge til rette for inntil 3 leilighetsbygg med inntil 12 leiligheter.

Plankart

Høring Detaljplan Brenne

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 09.12.19 å sende detaljplan for Brenne (Plan-ID 2017006) ut på høring til berørte parter, jf. PBL § 12-10.

Skarnsundbrua 15\'15 cm

Alminnelig ettersyn budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til alminnelig ettersyn.

 

Kunngjøring - Hall steinbrudd

Underretting om vedtak av reguleringsplan for Hall steinbrudd - utvidelse

Fasadetegninger

Underretting om vedtak - detaljplan for B2 Nessjordet - plan-ID 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur 02.09.2019 i sak 52/19

Forslag til detaljplan for B2 Nessjordet, med Plan-ID 2018006, vedtas som den lå på høring og er vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12 og kommunens delegasjonsreglement.

Kunngjøring av nye vegnavn

Utvalg for lokale stedsnavn har i møte 22.05.2019 gjort følgende vedtak i sak PS 1/19:

  • Oppdeling av Letnesvegen med eget navn ned til området som heter Letnessjøen; "Letnessjøvegen"
  • 3 nye vegnavn i hyttefeltet Svaberget på Kjerknesvågen; "Toppberget", "Solberget" og "Svaberget"
  • Behov for nytt vegnavn på Gangstadhaugen boligfelt på Sandvollan; "Elgstien"
  • 3 nye vegnavn i skogområdene til Vinje Bruk mellom Mosvik og Leksvik; "Kattmagavegen", "Gåstjønnvegen" og "Midtiskogvegen"

Kunngjøring om vedtak av detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Kvistadbakkan - Tømte, plan-ID 2017004

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 27.05.19, sak 24/19, detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

Øvre Grande 2

Høring - Varsel oppstart av planarbeid for Øvre Grande hyttefelt 2 og høring planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Øvre Grande hyttefelt 2, eiendom 345/1, i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 16 hyttetomter innenfor planavgrensningen. Hyttefeltet vil være en utvidelse av eksisterende Øvre Grande hyttefelt.

Området har i kommuneplanen planstatus Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Det er i dag uregulert og planlegges regulert til formål Fritidsbolig konsentrert, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt Landbruks- /natur og friluftsformål.  

Planlagte formål er ikke er i samsvar med overordnet plan. Det vil derfor utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, punkt 25.

Tiltakshaver er Frode Fredly. Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planprogram

Planavgrensning

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Inderøy kommunes hjemmesider under «Kunngjøringer» samt hos Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad innen 26.06.2019.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer

74 13 44 00

firmapost@lyngstad-arkitekter.no                                                         

Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Hovedutvalg natur vedtok i møte 13.05.2019 å legge følgende ut til offentlig ettersyn:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

Innbyggere i Inderøy kommune og eiere av eiendommer i Inderøy kommune gis anledning til å komme med høringsuttalelser. Høringsfristen går til og med 10.06.2019. Uttalelsen må være mottatt av Inderøy kommune innen utløpet av fristen.

Administrative bestemmelser 

Saksfremlegg og vedtak hovedutvalg natur 13.05.19

 

Høringsuttalelser sendes til:

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no