www.inderoy.kommune.no

Tilskudd til drenering av dyrkamark

15.08.2013 Ketil Verdal
Grøfting


God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Det kan innvilges tilskudd til arealer som er grøftet tidligere og kan gis til foretak som skal gjennomføre drenering på eget eller leid areal. Tilskudd begrenses til kr 2 000 pr dekar systematisk grøftet areal eller til kr 30 per løpemeter grøft. For at søknad om tilskudd til grøfting skal bli vurdert, må det søkes om grøftetilskudd før det settes i gang med grøfting. . Søknadene blir behandlet fortløpende.

Krav om dokumentasjon for søknaden:

Tilskudd kan ikke gis hvis tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom, naturmangfold, flom, vannforurensning eller kulturminner.

For utførelse av grøfter kan det vises til brosjyren «På tide å drenere?» som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utarbeidet.

Inderøy kommune har ikke kapasitet til å utføre planlegging av grøftingen, men det kan søkes bistand hos for eksempel Norsk Landbruksrådgivning eller hos entreprenører dersom søker ikke har mulighet til å stå for planleggingen selv. Det vises for øvrig til forskriften; Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

For nærmere informasjon, ta kontakt med Inderøy kommune.

Tweet this!