Informasjon til foreldre/foresatte ved oppstart barnehage og gjeldende smittevernhensyn

Vi har kommet godt i gang med nytt barnehageår, men har fortsatt gult nivå hva gjelder smitteverntiltak. Tiltakene må ivaretas, og det gjør at vi må være påpasselige med å overholde avstandsregel både ved bringing og henting i barnehagen. Hentesituasjonen bør helst foregå utendørs. Alle foreldre/foresatte har i løpet av dagen vært i større folkemengder, og begrensing av folk i garderoben bør tilstrebes.

Plan for måltid som pedagogisk arena er vedtatt, og den skulle være gjeldende fra 01.08.20.

I den ekstraordinære situasjonen vi er i, tar vi inn over oss at vi ikke kan legge opp til smøremåltid p.t. Det er imidlertid anledning til å servere mat i barnehagen porsjonsvis. Dette er krevende med tanke på bemanningssituasjon, og slik situasjonen er nå, blir det matpakkeordning til og med 31.12.20.

Kostpenger reduseres 50 % i perioden 01.09.20 til og med 31.12.20.

Det serveres melk og frukt.

 

  • Åpningstider

Styrergruppen har i samråd med rådmannen konkludert med at i perioden 1. september til og med 30. september innskrenkes åpningstid i barnehagen.

Åpningstiden blir kl. 07.30 – 16.00

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

 

Vi ligger nå på gult nivå, og barnehagen er sårbar med tanke på at det også dukker opp sykdom i personalgruppa. I oppstartfasen har det vært en del fravær av fast personal som har vært hjemme pga. symptomer på sykdom. Alle med symptom tester seg, og det medfører fravær av personalet fra test er tatt til svar foreligger. For å sikre at barna har personalet de er trygge på rundt seg, innskrenkes derfor åpningstiden.

Barnehagen sitt personal v/styrer, har dialogen med foreldre som jobber i samfunnskritisk funksjon og ikke har noen mulighet for annen barnepass før kl. 07.30 og etter kl. 16.00

 

  • Foreldremøter og foreldresamtaler

I all hovedsak avvikles foreldremøter og foreldresamtaler i Teams. Årsaken til det er at vi skal ivareta smittevernet. Dersom det er helt nødvendig å ha fysiske møter, begrenses antall deltakere. En av foreldrene/foresatte møter.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sin side i forhold til mistanke om Covid-19. Les mer her.

 

Med hilsen
Randi Tessem
Assisterende rådmann

 

 

 

Skjema