A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kickoff brukermedvirkning 18. november 2019 - Utøy skole

Den 18. november ble det gjennomført en oppstart av brukerprosessen for Oppvekstsenter Vest. Norconsult ledet de 100 fremmøtte gjennom prosjektplanen, tidslinjen fram til februar og organiserte en idemyldringsaktivitet i gymsalen ved Utøy skole. Med på kvelden var det ansatte fra skole og barnehage, elever, tillitsvalgte, foresatte og representanter fra lag og foreninger i de tre grendene. Det ble og gitt en sterk oppfordring til de fremmøtte om å engasjere seg og komme med innspill.

 

Kickoff personas

Utgangspunktet for møtet var oppstart på brukerprosessen i forbindelse med bygging av nytt Oppvekstsenter Vest. Det skal lages et skisseprosjekt som skal være ferdigstilt i slutten av februar 2020. I denne fasen er det behov for stor grad av involvering av interessentene.

Norconsult skal i første omgang, i samarbeid med fremtidige brukere av bygget, utarbeide et rom- og funksjonsprogram for senteret, samt en plan for uteområde og skisser for byggene. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av februar 2020. Basert på dette «skisseprosjektet» skal det gjøres politisk vedtak før man starter opp et forprosjekt med grundigere prosjektering av hele bygget til våren. Når prosjekteringen er ferdig, vil det legges fram for politisk godkjenning før man utarbeider konkurransegrunnlag og henter inn en entreprenør til å bygge oppvekstsenteret.

Mandagen startet med at Norconsult og politikerne fra styringsgruppa, var på byggetomta på befaring. Tilbakemeldingen fra Norconsult var at det er særdeles sjelden i Norge at man har en så godt egnet tomt, både med tanke på sol, værforhold, størrelse og utforming, men og veldig gode muligheter for å få til naturlekeplasser.  Etter befaringen ble det første styringsgruppemøtet gjennomført på rådhuset, før vegen gikk til Utøy skole.

Powerpoint-fremvisning Norconsult fra Kickoffmøte 18. november 2019 ved Utøy skole

Tips en venn  Skriv ut