A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunedelplan for Straumen - Kunngjøring av vedtak.

Inderøy kommune vedtok i møte den 25.06.12 kommunedelplan Straumen for 2012- 2025. Vedtaket er gjort med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 11-15. I planen er det lagt til rette for framtidige bustadområde, gang/sykkelvegar og område som sikrar friluftsliv. Det er gjort følgjande endringar i planen etter 1.gangs høyring:

  • Tomter i eksisterande byggeområde skal nyttast til bustadar med maks mønehøgd 7,5m.
  • Fem nye hus på Sundnesnesset er fjerna etter innsigelse frå Fylkesmannen
  • Omsøkt hus på Fagervold gnr. 3/8 er teken ut av planen og blir søkt mekling på.
  • Reguleringsplanen for Brenne som er godkjent den 20. 03.06 er oppheva, og nye formål er lagt inn i kommuneplan Straumen.
Kart og planbeskrivelse med planbestemmelser kan lastast ned frå følgjande lenker:
 
Planbeskrivelse        Plankart        Vedtak.
 
Spørsmål til planen kan rettast til Inderøy kommune ved K. Volden på tlf. 74 12 42 81.

 

Skjema