A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra vedtatt

 

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018

Saksordfører: Trine Berg Fines

SV, Venstre og MDG fremmet følgende alternative forslag:

Inderøy kommune avviser behandling av kommunedelplan ny E6 – Åsen – Mære, delplan Røra, før det foreligger tilsvarende planer for jernbaneutbygging. Først da kan framtidige planer med tanke på miljøpolitikk, nedbygging av matjord og økonomi vurderes opp mot hverandre. Utbedring av både E6 og jernbane får konsekvenser for kommunen. Inderøy kommune mener at en utbygging som får såpass store miljømessige og økonomiske konsekvenser i større grad må samordnes. Forslaget falt med 4 stemmer

Avstemming

Forslaget fra AP om endring i første ledd med plankart alternativ 2 ble satt opp mot innstilling – Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer

Resterende punkt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas «PlanID 2018004 - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra», med vedlagte planbeskrivelse, reviderte planbestemmelser, samt plankart alternativ 1.

I planbestemmelsene er det tatt inn to nye setninger under

§2.4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeidet (PBL 11-9 nr.8):

All matjord som blir berørt i anleggsgjennomføringen skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.

Det skal gjennomføres nødvendig utredninger av grunnforholdene for å oppnå nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1.

Dyrkajord må ikke brukes til rasteplasser.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Skjema