A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunedelplan Røra

Kommunedelplan Røra er vedtatt

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018
Saksordfører: Trond Bjørken

Avstemming
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018
Kommunedelplan Røra 2018- 2030 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 slik den er vedlagt.
Inderøy kommune har imøtekommet fylkesmannen i Trøndelag sine innsigelser som gjelder bruk av matjord samt krav til å ivareta barn og unges interesser i planen.
Plankart og planbeskrivelse med planbestemmelser er endret med de punkt som er listet opp under konklusjon.

Reguleringsplanen for Lensmyra fra 1971 med senere endringer i 1994 og 1995 er opphevet med dette vedtaket.

 

Planbeskrivelse for kommunedelplan Røra 2018 - 2030

Plankart

Planbestemmelser og retningslinjer

Skjema