A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av Detaljplan for gang- og sykkelveg Tømte - Kvamshaugan

Inderøy kommunestyre fattet den 24.02.2020, i sak 10/20, følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs f.v. 755 fra Tømte til Kvamshaugan vedtas slik den er vedlagt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare finansiering dersom kommunen må delta med egenandel i prosjektet.

bilde av plankart

Planen legger til rette for utbygging av gang- og sykkelveg langs nordsiden av fylkesveg 755 på strekningen fra Tømte til Kvamshaugan.

Avkjørsler og bussholdeplasser er plassert som tidligere.

 

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

 

Link til plandokumenter:

Plankart vestre del

Plankart østre del

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Samlet saksfremlegg m vedtak

 

 

Skjema