A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av Detaljplan for Svaberget hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24.02.2020, sak 9/2020, detaljplan for Svaberget hyttefelt 2, i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtak i Kommunestyret

Detaljplan for Svaberget hyttefelt II, Plan-ID 2018001, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

I reguleringsplanens pkt. 2.2.b:

Skjæringer og fyllinger skal plastres.

Om planen

bilde av plankart

Planområdet innebærer tilrettelegging for 27 nye hytter med atkomstveg, parkering, VA-anlegg, friområder, friluftslivsområde, turveger, redskapsboder og utvidelse av småbåthavn.

 

Småbåthavn med tilhørende parkering og friluftsområde skal være tilgjengelig for allmennheten og atkomst kan ikke stenges av. Det er lagt opp til at det kan plasseres gapahuk i friluftslivsområdet.

 

Planbestemmelsene stiller konkrete krav til hvor det er tillatt å gjøre inngrep. Herunder også krav til utforming og estetisk tilpasning. Det er utarbeida landskapsplan og ledningsplan for området. Disse skal legges til grunn for opparbeidelsen.

 

Det er også stilt rekkefølgekrav i bestemmelsene til planen for å sikre at småbåthavn, veg og turveg er ferdigstilt før nye hytter kan tas i bruk.

 

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Link til plandokumenter:

Plankart   

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Landskapsplan

Ledningsplan

Samlet saksfremlegg med vedtak

 

Skjema