A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring - Hall steinbrudd

Underretting om vedtak av reguleringsplan for Hall steinbrudd - utvidelse

Kommunestyret i Inderøy vedtok i møte 03.10.19, sak 49/19, reguleringsplan for utvidelse av Hall steinbrudd.

 

Vedtak i Kommunestyret - 03.10.2019:

Forslag til detaljplan for Hall steinbrudd, med Plan-ID 2018002, vedtas med følgende endringer:

-

Nord-Trøndelag fylkeskommune endres til Trøndelag fylkeskommune i bestemmelsene § 2.1.

-

Bestemmelsen c) endres til: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven.»

-

Støygrenser og sprengingstider innlemmes i bestemmelsene § 3.1 d).

-

Bestemmelsen om deponering i § 3.1 (tidligere bokstav j) tas ut av planen.

-

Bestemmelsen (tidligere bokstav g) i § 3.1, «Masser tillates tatt ut ned til kotehøyde +72m», tas ut av planen.

-

I bestemmelsenes § 3.1 tas det inn et nytt underpunkt med følgende tekst: «Dersom svartelistede arter oppdages i steinbruddet skal disse, så snart forholdene ligger til rette, sprøytes med egnet ugrasmiddel.»

-

I bestemmelsenes § 3.1 tas det inn et nytt underpunkt med følgende tekst: «Sprengningsarbeider skal utføres i tråd med geoteknisk notat «Hall steinbrudd – Vurdering av påvirkning av sprengning på kvikkleiresoner», notat nr. 1350033134 G-not 001 datert 08.02.19, eller senere geotekniske vurderinger for steinbruddet.»

-

Det legges inn en sikringssone på 6 m for gjerde, med en tilhørende ny bestemmelse: «§ 6.2 Sikringssoner: Andre sikringssoner (H190_1); Innenfor arealet tillates oppført og vedlikeholdt sikringsgjerde. Vegetasjon kan fjernes innenfor sonen for ivaretakelse av sikringstiltak.»

-

Område for vegetasjonsskjerm deles i plankartet inn i tre; GV1, GV2 og GV3. Tekst i bestemmelsenes § 5.1 endres til: «Området skal sikre at det i hele uttaksperioden ligger et sammenhengende vegetasjonsbelte som skjerm mellom masseuttaket og omgivelsene. Innenfor vegetasjonsskjermen skal det være mest mulig vegetasjon og skog. GV1 tillates brukt som lagerområde for avdekkingsmasser.»

 

Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker.

 

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no

Plankart
Støyrapport
Vedtak med saksframlegg
Foreløpig driftsplan
Geoteknisk vurdering
Planbeskrivelse
Planbestemmelser 

Skjema