A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring om vedtak av detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Kvistadbakkan - Tømte, plan-ID 2017004

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 27.05.19, sak 24/19, detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

 

Figur 1: Utsnitt av plankart som viser avkjørsler o_SKV13, o_SKV17, o_SKV20, SKV14, SKV17, SKV21 og SKV22.

 

Enstemmig vedtak i Kommunestyret - 27.05.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljplan for gang- og sykkelveg langs f.v. 755 fra Kvistadbakkan til Tømte, plan-ID 2017004, som den er vedlagt saken her, med følgende endring i plankartet:

- Felles avkjørsel for SKV 21 og SKV 22 endres til to avkjørsler, separert med en dråpe + legges inn nye siktlinjer.

Rådmannen gis fullmakt til å avklare finansiering dersom kommunen må delta med egenandel i

prosjektet.

 

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker.

 

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Plankart 4

ROS-analyse

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Skjema