error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart

Kunngjøring planvedtak - 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama

Kommunestyret vedtok i møte 14.06.2021 sak 33/21, Detaljplan for Elgstien Panorama Plan-ID 2020003.

 

Vedtak i kommunestyret:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, vedtas forslag detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003, slik den er vedlagt saken.
  2. Ved byggetrinn 1 skal det søkes om oppføring av minst to leilighetsbygg. Ved byggetrinn 2 kan det byggemeldes ett og ett bygg.
  3. Det settes som vilkår at utbygger lager en utbyggingsavtale vedrørende fordeling av kostnadene med opparbeidelse av fortau til prosjektet. 

Planområdet ligger ved Gangstadhaugen på Sandvollan og vil få atkomst fra Bjønnavegen.

Planen legger til rette for 32 leiligheter fordelt på 4 punkthus med opp til 4 etasjer, med tilhørende uteområder/ grønnstruktur og parkeringsanlegg. Videre tilbakeføring til LNFR, atkomstveg, fortau/g/s-veg langs Elgstien og Bjønnavegen, samt også en egen parkeringsplass for bobiler ol.

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

  • Flyttet byggegrense slik at den nå ligger 16 meter fra plangrense/tomtegrense mot nabo.

For andre endringer henvises til saksdokumentene.

 

Om klage og erstatning

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Postadresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epostadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Særutskrift - andregangs behandling

Skjema