A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunal planstrategi 2020-2024_bilde

Planstrategi Inderøy kommune 2020-2024

Planstrategien har vært ute på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune. Kommunen har vurdert de merknadene som er mottatt. Kommunal planstrategi legges nå ut til offentlig ettersyn. Saken vil etter høringsfristen på 30 dager bli behandlet av Hovedutvalg Natur, Hovedutvalg Folk før planen til sist blir vedtatt av kommunestyret.

Oppstart av arbeid med Kommuneplanen 2021-2033 og høring av planprogram

Inderøy kommune går nå i gang med rullering av Kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. Kommunedelplan Straumen planlegges sammenføyd med arealdelen. Forslag til planprogram, en plan for hvordan vi skal jobbe med rulleringen, legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Dette i tråd med PBL §§ 11-12 og 11-13.

Alkoholpolitiske retningslinjer - høring

Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring.

Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte.

Høringsfrist er satt til 31.07.2020.

Høringsinnspill kan sendes direkte til: postmottak@inderoy.kommune.no

Etter endt høring sendes saken til endelig behandlet i kommunestyret.

 

Saksframlegg politisk behandling

Høringsdokument

bilde av plankart

Kunngjøring av Detaljplan for gang- og sykkelveg Tømte - Kvamshaugan

Inderøy kommunestyre fattet den 24.02.2020, i sak 10/20, følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs f.v. 755 fra Tømte til Kvamshaugan vedtas slik den er vedlagt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare finansiering dersom kommunen må delta med egenandel i prosjektet.

bilde av plankart

Kunngjøring av Detaljplan for Svaberget hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24.02.2020, sak 9/2020, detaljplan for Svaberget hyttefelt 2, i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Skarnsundbrua 15\'15 cm

Alminnelig ettersyn budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til alminnelig ettersyn.