error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Organisering av skoleuka for barneskolene fra skoleåret 2022-2023

Vedlagte dokument legges ut på høring.

Høringsfrist: 7. februar 2022

Innspill sendes på epost til postmottak@inderoy.kommune.no

Skarnsundbrua 15\'15 cm

Alminnelig ettersyn budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til alminnelig ettersyn.

bilde plankart

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre fattet i møte den 9.september 2021 følgende vedtak i sak 43/21:

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2 med Plan-ID 2019-003, vedtas slik den er vedlagt saken her med plankart datert 17.11.2020, planbestemmelser datert 09.08.2021 og planbeskrivelse datert 09.08.2021.

Kart

Kunngjøring planvedtak - 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama

Kommunestyret vedtok i møte 14.06.2021 sak 33/21, Detaljplan for Elgstien Panorama Plan-ID 2020003.

 

Vedtak i kommunestyret:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, vedtas forslag detaljplan for Elgstien panorama, med Plan-ID 2020-003, slik den er vedlagt saken.
  2. Ved byggetrinn 1 skal det søkes om oppføring av minst to leilighetsbygg. Ved byggetrinn 2 kan det byggemeldes ett og ett bygg.
  3. Det settes som vilkår at utbygger lager en utbyggingsavtale vedrørende fordeling av kostnadene med opparbeidelse av fortau til prosjektet. 
Kart

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012. Viser også til annonse om oppstart av regulering i Inderøyningen 04.06.2021.

Skjermbilde Bjønnavegen 10-12

Vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Inderøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 sak 1/21:

Detaljplan for Bjønnavegen 10 -12, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.