A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Alkoholpolitiske retningslinjer - høring

Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring.

Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte.

Høringsfrist er satt til 31.07.2020.

Høringsinnspill kan sendes direkte til: postmottak@inderoy.kommune.no

Etter endt høring sendes saken til endelig behandlet i kommunestyret.

 

Saksframlegg politisk behandling

Høringsdokument

bilde av plankart

Kunngjøring av Detaljplan for gang- og sykkelveg Tømte - Kvamshaugan

Inderøy kommunestyre fattet den 24.02.2020, i sak 10/20, følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs f.v. 755 fra Tømte til Kvamshaugan vedtas slik den er vedlagt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare finansiering dersom kommunen må delta med egenandel i prosjektet.

bilde av plankart

Kunngjøring av Detaljplan for Svaberget hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 24.02.2020, sak 9/2020, detaljplan for Svaberget hyttefelt 2, i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Skarnsundbrua 15\'15 cm

Alminnelig ettersyn budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til alminnelig ettersyn.

 

Kunngjøring - Hall steinbrudd

Underretting om vedtak av reguleringsplan for Hall steinbrudd - utvidelse

Fasadetegninger

Underretting om vedtak - detaljplan for B2 Nessjordet - plan-ID 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur 02.09.2019 i sak 52/19

Forslag til detaljplan for B2 Nessjordet, med Plan-ID 2018006, vedtas som den lå på høring og er vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12 og kommunens delegasjonsreglement.

Kunngjøring av nye vegnavn

Utvalg for lokale stedsnavn har i møte 22.05.2019 gjort følgende vedtak i sak PS 1/19:

  • Oppdeling av Letnesvegen med eget navn ned til området som heter Letnessjøen; "Letnessjøvegen"
  • 3 nye vegnavn i hyttefeltet Svaberget på Kjerknesvågen; "Toppberget", "Solberget" og "Svaberget"
  • Behov for nytt vegnavn på Gangstadhaugen boligfelt på Sandvollan; "Elgstien"
  • 3 nye vegnavn i skogområdene til Vinje Bruk mellom Mosvik og Leksvik; "Kattmagavegen", "Gåstjønnvegen" og "Midtiskogvegen"

Kunngjøring om vedtak av detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Kvistadbakkan - Tømte, plan-ID 2017004

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 27.05.19, sak 24/19, detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

Øvre Grande 2

Høring - Varsel oppstart av planarbeid for Øvre Grande hyttefelt 2 og høring planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Øvre Grande hyttefelt 2, eiendom 345/1, i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 16 hyttetomter innenfor planavgrensningen. Hyttefeltet vil være en utvidelse av eksisterende Øvre Grande hyttefelt.

Området har i kommuneplanen planstatus Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Det er i dag uregulert og planlegges regulert til formål Fritidsbolig konsentrert, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt Landbruks- /natur og friluftsformål.  

Planlagte formål er ikke er i samsvar med overordnet plan. Det vil derfor utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, punkt 25.

Tiltakshaver er Frode Fredly. Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planprogram

Planavgrensning

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Inderøy kommunes hjemmesider under «Kunngjøringer» samt hos Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad innen 26.06.2019.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer

74 13 44 00

firmapost@lyngstad-arkitekter.no