A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Reguleringsplan for Straumen sentrum

Ny høring av reguleringsplan for Straumen sentrum

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 28.01.19 å legge områdeplan for Straumen sentrum ut på ny offentlig høring, jf. PBL § 12-10

Høring - Kulturminneplan 2019 - 2031

Hovedutvalg Folk gjorde følgende vedtak 29.01.2019:
"Forelagt utkast til kulturminneplan for 2019 – 2031, sendes ut på høring i tre uker."

Oppvekstutredningen - utlegging på høring av hovedutredningen med tilleggsrapport

Formannskapet behandlet saken i dag, 22. januar, og gjorde følgende vedtak:

Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten. Høringsperioden settes fra 22. januar til og med 12. februar 2019.

Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Mosvik - PlanID 2014003

Rådmannen vil med dette meddele at det er foretatt mindre endring av reguleringsplan for Mosvik sentrum i tråd med tidligere varsel.

Varsel om arbeid med endringen ble sendt alle grunneiere i området rundt tomta som kan tenkes å bli berørt av endringen, samt lagt ut på kommunens hjemmeside. Frist for å avgi uttalelse var 19.12.2018. Det kom ikke inn uttalelser til endringsforslaget.

Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra vedtatt

 

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018

Saksordfører: Trine Berg Fines

SV, Venstre og MDG fremmet følgende alternative forslag:

Inderøy kommune avviser behandling av kommunedelplan ny E6 – Åsen – Mære, delplan Røra, før det foreligger tilsvarende planer for jernbaneutbygging. Først da kan framtidige planer med tanke på miljøpolitikk, nedbygging av matjord og økonomi vurderes opp mot hverandre. Utbedring av både E6 og jernbane får konsekvenser for kommunen. Inderøy kommune mener at en utbygging som får såpass store miljømessige og økonomiske konsekvenser i større grad må samordnes. Forslaget falt med 4 stemmer

Avstemming

Forslaget fra AP om endring i første ledd med plankart alternativ 2 ble satt opp mot innstilling – Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer

Resterende punkt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas «PlanID 2018004 - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra», med vedlagte planbeskrivelse, reviderte planbestemmelser, samt plankart alternativ 1.

I planbestemmelsene er det tatt inn to nye setninger under

§2.4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeidet (PBL 11-9 nr.8):

All matjord som blir berørt i anleggsgjennomføringen skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.

Det skal gjennomføres nødvendig utredninger av grunnforholdene for å oppnå nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1.

Dyrkajord må ikke brukes til rasteplasser.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Reguleringsplan Øynaparken

Kunngjøring om igangsatt reguleringsplanarbeid

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av «Reguleringsplan Øyna» (detaljregulering) i Inderøy kommune. Området omfatter deler av eiendommen 6/1 og 6/4 og er tenkt tilrettelagt for hotelldrift i forbindelse med dagens anlegg.

Brenne

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Brenne, eiendom 195/4,8 i Inderøy kommune.