A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kartutsnitt

Høring detaljplan for Øyna

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 08.04.19 å legge detaljplan for Øyna ut på offentlig høring, jf. PBL § 12-10.

Oppvekstutredningen - utlegging på høring av hovedutredningen med tilleggsrapport

Formannskapet behandlet saken i dag, 22. januar, og gjorde følgende vedtak:

Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten. Høringsperioden settes fra 22. januar til og med 12. februar 2019.

Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra vedtatt

 

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018

Saksordfører: Trine Berg Fines

SV, Venstre og MDG fremmet følgende alternative forslag:

Inderøy kommune avviser behandling av kommunedelplan ny E6 – Åsen – Mære, delplan Røra, før det foreligger tilsvarende planer for jernbaneutbygging. Først da kan framtidige planer med tanke på miljøpolitikk, nedbygging av matjord og økonomi vurderes opp mot hverandre. Utbedring av både E6 og jernbane får konsekvenser for kommunen. Inderøy kommune mener at en utbygging som får såpass store miljømessige og økonomiske konsekvenser i større grad må samordnes. Forslaget falt med 4 stemmer

Avstemming

Forslaget fra AP om endring i første ledd med plankart alternativ 2 ble satt opp mot innstilling – Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer

Resterende punkt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas «PlanID 2018004 - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra», med vedlagte planbeskrivelse, reviderte planbestemmelser, samt plankart alternativ 1.

I planbestemmelsene er det tatt inn to nye setninger under

§2.4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeidet (PBL 11-9 nr.8):

All matjord som blir berørt i anleggsgjennomføringen skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.

Det skal gjennomføres nødvendig utredninger av grunnforholdene for å oppnå nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1.

Dyrkajord må ikke brukes til rasteplasser.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

 

Brenne

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Brenne, eiendom 195/4,8 i Inderøy kommune.

Høring - Boligsosial handlingsplan

Inderøy kommune legger nå ut planutkast for Boligsosial handlingsplan på høring.

Høringsfrist er satt til 12. juni.

Høring søknad statlig støtte bredbånd 2018 i Inderøy - Gi innspill

2018_06_EG Verdalsgrenda-Bartnes Kart med eiendommer.pdfInderøy kommune ønsker å søke på den statlig tilskuddsordningen for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM), men vi må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 3. juni 2018. Søknadsfrist for innsending av søknad til Trøndelag Fylkeskommune er 15. juni 2018.

Følgende to områder i kommunen er identifisert:

1.            Grønnesby/Hellhaugan, ca 47 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området

2.            Verdalsgrenda - Bartnes, ca 56 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

1.            Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     

2.            Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

3.            Lokal medfinansiering

4.            Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

5.            Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6.            Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 3. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: erlend.gudding@inderoy.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Inderøy kommunes hjemmeside.

For å sjekke hastigheten på bredbånd har NKOM en nettside som heter www.nettfart.no/ der en kan sjekke hastigheten der man er påkoblet. Denne tjenesten finnes også som mobil og nettbrettsapp både i App Store og Google Play.

 

Du kan lese om breibandsstøtteordninga HER.

Oppstart planarbeid, Nessjordet B3

Oppstart av planarbeid, Nessjordet B-3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område B-3, Nessjordet. Planområdet er på 7,6 daa. Planavgrensning er vist på kartutsnittet.

Planomraadet-page-001

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering og høring av planprogram for Svaberget II i Inderøy

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering

med tilhørende planprogram for eiendommen gnr 85 bnr 1 i Inderøy.