A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Lokaldemokratiundersøkelse

I februar 2018 ble det vedtatt i formannskapet i sak 14/2018 at det skal gjennomføres en lokaldemokratiundersøkelse i løpet av høsten. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av et tilbud fra KS om å bistå med gjennomføring av en slik undersøkelse. Denne undersøkelsen inneholder både en innbyggerundersøkelse og en folkevalgtundersøkelse.

 
KS har inngått avtale med gallupbyrået Opinion om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen, dvs at det gjennomføres telefonintervju med et representativt utvalg av innbyggere i kommunen. Det er 325 innbyggere som vil bli intervjuet i denne sammenheng. Innbyggerdelen består av 14 påstander som respondenten bes å ta stilling til. Denne delen av undersøkelsen gjennomføres fra 2. oktober.

Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte den 1. oktober. Til sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål kun til folkevalgte) skal besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende kommunestyremedlem.

KS vil snarlig etter at folkevalgdelen av undersøkelsen er gjennomført sende en rapport tilbake til kommunen med resultater fra denne. Resultater av hele undersøkelsen vil etter hvert bli publisert på offentlig portal www.bedrekommune.no (omkring årsskiftet) Her vil det også bli mulig å sammenligne seg med andre kommuner.


 Spørsmålene i undersøkelsen han leses her. (I undersøkelsen fra KS står det 2017, men spørreskjemaet brukes også i 2018)

Skjema