A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Melding om delvis fritak

«Religion, livssyn og etikk» er endret til «Kristendom, religion, livssyn og etikk», og tilsvarende er forkortelsen «RLE» endret til «KRLE» (01.08.15). Grunnlag for delvis fritak i henhold til opplæringsloven § 2-3 a er ikke endra.

Informasjon om grunnlag for å søke delvis fritak fra deler av undervisninga:

http://www.inderoy.kommune.no/religion-livssyn-og-etikk-melding-om-delvis-fritak.231153.30836388.tkt.html

Søknad skal være skriftlig, mobilskolemelding er greit.

I veilederen for skolegudstjenester står det følgende:
I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider. I Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet: Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldigf ellesskap. A delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.

I tråd med veilederen for skolegudstjenester tilbyr skolen alternativ undervisning, med samme tema, til de som søker fritak fra å delta:
Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er. Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året.

Skjema