A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Mer mat

Mer mat - tryggere samfunn

Landbruksprosjektet "Mer mat- tryggere samfunn" er et toårig prosjekt (2017-2018) som tar for seg hvordan vi lokalt kan bidra til den Trønderske målsettingen om økt matproduksjon og verdiskaping i landbruket. 

 

Bakgrunn

I perioden 2011 – 2013 ble veivalgs prosjektet "Mulighetenes Landbruk" gjennomført i Inderøy kommune. "Mulighetens Landbruk" var et rekrutterings- og utviklingsprosjekt som skulle se på rekruttering til landbruket i Inderøy, opprettholde og øke det tradisjonelle landbruket, utvikle eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket og øke bolyst på bygda.

"Mulighetenes Landbruk" ble fulgt opp med et forprosjekt, "Økt matproduksjon i Inderøy", som ble gjennomført i perioden 2015-16. Forprosjektet ble bygget på erfaringer og innspill fra prosjektet "Mulighetenes Landbruk" hvor det var ønske om å videreføre et mer konkret prosjekt opp mot målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

Gjennom stortingsmelding nr 9 (2011-2012)" Velkommen til bords", har Stortinget vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsveksten. Det vil si at matproduksjonen skal økes med 20% fram mot 2030. Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i landbruket. Derfor har regionalt bygdeutviklingsprogram for Trøndelag satt et mål om økning på 30% i samme periode. 

Strukturendringene i landbruket, med større produksjonsenheter og færre aktive foretak, påvirker samfunnsutviklingen i fylket. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030. Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i landbruket, og Regionalt bygdeutviklings­program for Trøndelag har et mål om økning på 30 % i samme periode. Markedsutviklingen innenfor lokale matspesialiteter, natur- og kulturbasert reiseliv, samt grønne velferdstjenester, gir gode utviklingsmuligheter med utgangspunkt i lokale ressurser. Inderøy har naturgitte betingelser og en lokalisering sentralt i Innherred, som gir potensial for å ta en vesentlig del av veksten.

Dersom Trøndelag skal lykkes med 1,5 % årlig vekst (30 % innen 2030), må Inderøy ta et større ansvar for veksten.

Problemstilling:

Hvordan kan landbruksnæringa i Inderøy bidra til å nå målet om økt matproduksjon og økt verdiskaping?

Formål

Inderøy Kommune skal øke sin årlige matproduksjon og verdiskaping med utgangspunkt i jordbrukets ressurser med minimum 2 prosent pr år fram mot 2030

Resultatmål

Prosjektet skal skape fokus og økt forståelse blant gårdbrukere i Inderøy som grunnlag for at landbruket i Inderøy kan øke sin matproduksjon og verdiskaping i tråd med lokale, regionale og nasjonale føringer fram mot år 2030.  

Du kan lese mer om prosjektet her

Sluttrapport kan du leseher

Eller kontakte prosjektleder Lars Harald Daling

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema