A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Miljørisikoanalyse for Inderøy

Kommunestyret vedtok Miljørisikoanalyse for Inderøy 06.09.2021.

Miljørisikoanalysen er en risiko- og sårbarhetsanalyse avgrenset til de oppgaver som kommunen skal ivareta i forhold til akutt forurensning. Analysen skal danne grunnlag for en regional beredskapsanalyse og ny beredskapsplan. Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning som skal være dimensjonert etter en beredskapsanalyse bygd på en miljørisikoanalyse er hjemlet i forurensningsloven.

Akutt forurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig og som ikke er tillatt. Den norske beredskapen mot akutt forurensning består av en privat beredskap, en kommunal beredskap og en statlig beredskap. I Inderøy kommune består den kommunale beredskapen av en lokal beredskap bestående av kommunen som forurensningsmyndighet og Brannvesenet Midt sammen med den interkommunale beredskapen i Inn-Trøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (Inn-Trøndelag IUA).

 

Arbeidet har vært godt forankret i ledelsen. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe og ordfører har deltatt i prosjektgruppen. Arbeidet er utført av en tverrfaglig arbeidsgruppe med personer fra landbruk, kommunalteknikk, brann og miljø som har bidratt til kvalitetssikring og en bred tilnærming til både risiko og sårbarhet. Miljørisikoanalysen ble behandlet i hovedutvalg natur og i formannskap før den ble vedtatt av kommunestyret.

 

Scenarier: Prosjektet har sett på 25 scenarier som er beskrevet konkret og kartfestet. Risikovurderingen er i stor grad basert på overførbar nytteverdi. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 2 hendelser havner i kategorien uakseptabel risiko, hvor tiltak er nødvendig, 22 i moderat risiko, hvor tiltak må vurderes, og 1 i lav risiko hvor tiltak ikke er nødvendig. Det er forsøkt foreslått forebyggende tiltak som kan redusere sannsynlighet og/eller konsekvens av hendelsene, slik at risikoen kan reduseres.

 

Vedtatt Miljørisikoanalyse

Skjema