A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Mindre endring av reguleringsplan for Vennesborg – PlanID 2007006

Hensikten med reguleringen/omreguleringen er å tilrettelegge for hensiktsmessig utbygging av felt B2.

 

Reguleringsplan for Vennesborg, plan-ID 2007006, vedtas i henhold til Inderøy kommunes delegasjonsreglement, punkt 1.2, og Lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14. Vedtak fattes med hjemmel i PBL § 12-14 2. og 3. ledd: Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune. Relevante plandokumenter ligger på kommunens hjemmeside under kunngjøringer. 

Reguleringsplan Vennesborg - Plan-ID 2007006 - Mindre endring av plan - Vedtak 

HHIN - Hegdal John, Inderøy - Tomter 220610 

Vennesborg Mindre endringer reguleringsplan

Skjema