A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Etablererprisen 2017

Etablererprisen 2017

1729 Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012.

Inderøy kommune ønsker også i 2017 å dele ut etablererpris.

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

Kriterier for tildeling:

 • Prisen kan tildeles årlig. Det er juryen for prisen som avgjør om pris skal utdeles det enkelte år.

 • Prisvinneren må ha forretningsadresse i Inderøy kommune.

 • Det skal ved utvelgelse legges vekt på bedriftens økonomiske resultat, sysselsettingseffekt og bedriftens evne til nyskaping.

 • Bedriften bør ikke være eldre enn 6 år ved mottak av prisen.

 • Juryen for prisen består av ordfører (leder), en representant for Inderøy Næringsforening samt en representant fra forrige års prisvinner. Det er juryen som utpeker prisvinner.

       Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og en representant fra Husfrua, prisvinner 2015.

 • Prisutdelingen skjer under Inderøy Næringsforenings årsmøte eller ved annen passende anledning

 • Prisen består av et pengebeløp på kr 10.000 og et innrammet diplom, alt innen rammen av kr 15.000

 • Kostnadene med prisen dekkes over Inderøy kommunale næringsfond

 • Rådmannen v/næringsansvarlig enhetsleder er sekretariat for juryen.

 

Tidligere prisvinnere:

2000:     Tove Wang

2001:     Røra Bakeri

2002:     Skarnsundet Fjordsenter

2003:     Flexi Norge

2004:     Gulburet

2005:     Oksjale Samdrift

2006:     Mobilt verksted

2007:     Monas Møbelverksted

2008:     Logosol

2009:     Øynaparken

2010:     Rovas AS

2011:     Inderøy Gårdsbryggeri

2012:     Linka AS

2013:     Inderøy Landhandleri

2014:     Brødrene Sundli

2015:     Husfrua

2016:     Ingen utdeling

Årets pris deles ut torsdag 8. juni under Næringskonferansen i forbindelse med InderøyFest.

Juryen ønsker innspill på mulige kandidater til årets etablererpris. Forslag på kandidater sendes Inderøy kommune v/Trygve Wannebo innen 30. mai.

trygve.wannebo@inderoy.kommune.no

næring og miljø2

Næringsliv Inderøy

Enhet for næring har ansvar for følgende funksjoner innenfor utvikling av Inderøy:

 • Næringsliv og næringsfond

Bredbånd i Inderøy kommune – Gi innspill til kommunen

 

Statlig støtte for bredbånd i distriktene

Inderøy kommune bekjentgjør herved at kommunen også i 2017 vil søke om nasjonal støtte til bredbåndsutbygging fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for å bygge ut området: Stokkan – Letnesgrenda i Inderøy kommune. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbånd skal være ute på høring i en måned. Inderøy kommune oppfordrer alle som ønsker å avgi en høringsuttalelse (enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger og andre organisasjoner) inviteres til å gjøre dette innen fristen 30. april 2017. Gode innspill gjør det enklere for kommunen å utforme en reflektert og gjennomarbeidet søknad om tilskudd til bredbånd.

Søknadsfrist for innsending av søknad til Nkom er satt til 3. mai 2017.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd via Nkom, er at kommunen kunngjør hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Høringsinnspill merket «Høring bredbånd» sendes:                             
Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy, eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Frist for innspill: 30.04.17

 

Følgende områder er under arbeid i Inderøy kommune:

Stokkan- Letnesgrenda

Dette omfatter ca. 50 husstander i Stokkan-/Letnesgrenda hvor det tidligere er lagt trekkrør i alle hoved traséer.

               Det estimeres ca. 8 km med eks. trekkrør og 6 km med nye traséer.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

 1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
 2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

 3. Lokal medfinansiering

 4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

 6. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Her kan dere lese mer om nasjonalt tilskudd til bredbåndsutbygging fra Nkom.

I tillegg til kunngjøring på Inderøy kommunes hjemmeside vil informasjon også bli lagt ut på hjemmesiden til Nkom.

Vi gjør oppmerksom på at kunngjøring skjer kun på Inderøy kommunes hjemmeside.
 

Våre kontaktpersoner i Inderøy kommune er: Arne Gunnar Kvaal eller Trygve Wannebo

 
 

 

 

Framside_næringsplan

Strategisk næringsplan 2013-2025

I kommunestyret 11.12.2013 ble strategisk næringsplan for perioden 2013 - 2025 vedtatt.

Den overordnede strategien for arbeidet med strategisk næringsplan er: Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med visjonen «Best – i lag». Planen trekker opp hovedmål og delmål for næringsarbeidet i Inderøy kommune fram mot 2025.

Hjelp til etablerere!

Inderøy kommune bistår etablerere med inntil fem timer gratis rådgivning ved behov.